Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Javni natječaj- viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti

4. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-02/19-01/01
URBROJ: 2148/01-01-19-1
Metković, 30. siječnja 2019. godine
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11 i 4/18. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Metkovića raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na radno mjesto:
viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz
probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili tehnološkog smjera,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– komunikacijske vještine,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na službenoj web-stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Metkovića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prijavom na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci obrađuju, koriste i čuvaju isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja te da se isti objavljuju na službenoj web-stranici kao i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.
Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
– elektronički zapis o stažu koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca); radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (preslika svjedodžbe),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještena pisano.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom: »Prijava na javni natječaj- viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti « – ne otvaraj«.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Pročelnik

Ivica Popović, mag. oec., v. r.

Zadnja izmjena: 4. veljače 2019.

Komentari su zatvoreni.