Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalne djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

12. veljače 2019.

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalne djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/2019 od 1. veljače 2019. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave u Narodnim novinama.
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 1. veljače 2019. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 3,00 i osnovice koja iznosi 2.900,00 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti utvrđuje obvezu plaćanja komunalne naknade za pravne osobe, ažurira matičnu bazu podataka te vodi evidenciju i prati promjene za gospodarske subjekte na području Grada Metkovića, vrši izračun i izdaje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, obračunava zaduženja komunalne naknade, izdaje račune i prati naplatu, vodi žalbeni postupak kao i postupak oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za pojedine obveznike, izvršava izvršno rješenje o komunalnoj naknadi, predlaže mjere poboljšanja naplate, sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metković.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 4/09, 2/13 i 7/13- pročišćeni tekst, 1/18)
2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)
4. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br.47/09)
5. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 7/09.),
6. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16)

Zadnja izmjena: 20. veljače 2019.

Komentari su zatvoreni.