Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu

14. lipnja 2019.

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU
RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18 i 110/18- u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijet odluku o komunalnom redu iz članka 104. stavka 1. Zakona u roku od godinu mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona
Na temelju odredbe članka 104. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu
Sukladno gore navedenom, Grad Metković dužan je donijeti Odluku o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja sa novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.
Zakonom o komunalnom gospodarstvu određeno je kako u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:
• uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,
• način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama,
• uvjete korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
• održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o komunalnom redu na području Grada Metkovića te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 14. lipnja 2019. – 24. lipnja 2019.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: grad@metkovic.hr ili osobno na pisarnicu Grada na adresi Stjepana Radića 1, 20350 Metković.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

Nacrt odluke o komunalnom redu 2019

Obrazac za savjetovanje o komunalnom redu

Izvješče o provedenom javnom savjetovanju- Odluka o komunalnom redu

Zadnja izmjena: 27. lipnja 2019.

Komentari su zatvoreni.