Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

15. lipnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

KLASA: 320-01/20-01/02

URBROJ: 2148/01-02-20-5 

Metković, 15. lipnja 2020.g.

Temeljem članaka 13. Programa potpora u poljoprivredi na području grada Metkovića za razdoblje 2018.– 2020. godine („Neretvanski glasnik“, broj 2/18, 1/19 i 1/20) i čl. 48. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ br. 4/09, 2/13, 7/13 – pročišćeni tekst i 1/18), Gradonačelnik Grada Metkovića, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora u poljoprivredi

 

 I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za ulaganja u poljoprivredi na području Grada Metkovića u 2020. godini.

 

Pravo na potporu imaju:

Korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području grada Metkovića, a koja zadovoljavaju propisane kriterije za pojedine aktivnosti.

 

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji:

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Korisnici mogu biti udruženja poljoprivrednih proizvođača.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Europske unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) .

Ovaj Javni poziv sadrži sljedeće mjere: 

 

MJERA 1. POTPORE STOČARIMA I PČELARIMA

Mjera 1. dijeli se na dvije Podmjere:

1. Potpora stočarima

Prihvatljivi troškovi su: nabava lijekova, veterinarskih usluga i hrane za stoku.

2. Potpora pčelarima

Prihvatljivi troškovi su: nabava hranjivih pogačica za prihranu pčelinjih zajednica.

 

Maksimalan iznos potpora po Podmjeri 1. je 3.000,00 kn po korisniku godišnje.

Maksimalan iznos potpora po Podmjeri 2. je 1.500,00 kn po korisniku godišnje.

  

MJERA 2. POTPORE ZA OBNOVU ILI GRADNJU  PLASTENIKA/STAKLENIKA 

Mjerom 2. korisniku se odobrava potpora za:

nabavu plastične folije, stakla ili drugih odgovarajućih materijala

nabavu čvrste konstrukcije plastenika/staklenika

nabavu sredstava za dezinfekciju tla u plastenicima/staklenicima

nabavu ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika.

 

Maksimalan iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa8.000,00 kn, po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Posebni uvjet temeljem ove potpore su posjedovanje staklenika/plastenika minimalne površine od 200 m2, upisanog u ARKOD sustav.

  

MJERA 3. POTPORE ZA UVOĐENJE EKOLOŠKI NAPREDNIH METODA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI 

Mjerom 3. korisniku se odobrava potpora za:

nabavu bumbara za oprašivanje, prirodnih predatora, korisnih mikroorganizama i ekološki prihvatljivih organizama

nabavu certificiranih gnojiva, ekoloških sredstva za zaštitu i drugih sličnih proizvoda kod ekološke proizvodnje.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 70% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 4.000,00 kn, po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

  

MJERA 4. POTPORE ZA NABAVU POLJOPRIVREDNIH STROJEVA I OPREME ZA RAZVOJ PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 

Mjerom 4. korisniku se odobrava potpora za:

nabavu malih strojeva, opreme, alata za poljoprivrednu proizvodnju

nabavu sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima

nabavu opreme za zaštite od tuče, sunca, vjetra i zimskih nepogoda

nabavu autoprikolice.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 6.000,00 kn, po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

 

MJERA 5. POTPORE ZA POTICANJE UDRUŽIVANJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA 

Potpora će se odobriti korisniku za poticanje djelovanja zadruga, udruga, te drugih vidova udruživanja proizvođača kojima se stvaraju uvjeti za zajedničkim predstavljanjem na tržištu.

Potpora će se odobriti korisniku za:

troškove nabave lijekova i veterinarskih usluga

troškove nabave bumbara za oprašivanje, prirodnih predatora te korisnih mikroorganizama i ekološki prihvatljivih organizama

troškove nabave čvrste konstrukcije plastenika/staklenika

troškove nabave plastične folije, stakla ili drugih odgovarajućih materijala

troškove nabave ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika

troškove nabave certificiranih gnojiva, sredstava za zaštitu i dr. sličnih proizvoda kod ekološke proizvodnje

troškove nabave malih strojeva, opreme, alata za poljoprivrednu proizvodnju

troškove nabave sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima

troškove nabave opreme za zaštite od tuče, sunca, vjetra i zimskih nepogoda.

 

Iz Mjere 5. maksimalno će se subvencionirati do 7.000,00 kn po korisniku.

 

II. IZNOS POTPORE 

Zahtjev za potporu moguće je podnijeti za više mjera, ali ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu/korisniku ne smije iznositi više od 8.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.

 

III. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanim Obrascima 1 i 2 (Zahtjev i Prijavni obrazac) uz pripadajuću dokumentaciju,  najkasnije do 30. studenog 2020. godine, a rješavaju se po redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za ulaganja u poljoprivredi na području Grada Metkovića u 2020. godini.

Na temelju dostavljene dokumentacije i vrednovanja prema navedenim kriterijima, Povjerenstvo izrađuje prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni pojedine potpore. Povjerenstvo upućuje prijedlog o dodjeli potpore Gradonačelniku.

Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva donosi konačnu Odluku/Zaključak o izabranim korisnicima, iznosu i namjeni pojedine potpore.

  

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA  

Podnositelj zahtjeva uz obrazac zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju:

 1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva (koji je sastavni dio ovog Javnog poziva sa propisanom dodatnom dokumentacijom koja se prilaže zahtjevu),
 2. Preslik osobne iskaznice podnositelja zahtjeva/nositelja OPG-a,
 3. Preslik rješenja o Upis u obrtni registar – za obrtnike,
 4. Preslik rješenja o Upis u sudski registar – za pravne osobe,
 5. Preslik rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 6. Potvrdu da korisnik nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne stariju od 30 dana),
 7. Izjava o potporama male vrijednosti za razdoblje od tri fiskalne godine sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013,
 8. Izjava da li je korisnik potpore u sustavu PDV-a,
 9. Preslik R1 računa plaćenih troškova koji datiraju najkasnije od 01. siječnja 2020.g. (iz računa treba biti vidljivo ime kupca ili naziv OPG-a),
 10. Preslika žiro računa sa IBAN-om  OPG-a podnositelja zahtjeva,
 11. Druge dokumente propisane za određene vidove potpora.

 

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

Zahtjev se podnosi na propisanim Obrascima 1 i 2, na način da se u Obrascu 2 označi tražena mjera/mjere, a priložene Izjave se popune i potpišu. Isti se mogu dobiti u prostorijama Grada Metkovića ili na web stranici www.grad-metkovic.hr  .

Zahtjev je potrebno dostaviti preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Grada Metkovića, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na adresu:

GRAD METKOVIĆ

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,

gospodarstvo i fondove EU

Stjepana Radića 1

20350 Metković

 

s naznakom „JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI

 

NAPOMENA ZA POTVRDU O STANJU DUGA PREMA GRADU METKOVIĆU:

Prijavitelji ne trebaju uz zahtjev prilagati potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Metkoviću, istu će, od Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije, po službenoj dužnosti zatražiti Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU. Ukoliko se korisnicima utvrdi postojanje duga isti će biti pozvani da u roku od 8 dana podmire dug kako bi se moglo nastaviti sa postupkom priznavanja prava.

 

VI. INFORMACIJE:

Dodatne informacije vezane uz Javi poziv možete dobiti u Odsjeku za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU Grada Metkovića,  na broj telefona: 020 / 681-020,  ili putem e-mail adrese: sanda.tomic@metkovic.hr

 

 VII. OSTALE ODREDBE 

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu i omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore dužni su odobrena sredstva vratiti, a sljedećih tri godine gube pravo na poticajna sredstva Grada Metkovića.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju ili u postupku likvidacije.

Grad Metković zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

1-Zahtjev

2-Prijavni obrazac

3-Izjava o statusu poreznog obveznika

4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

5-Izjava o koristenju drzavnih potpora male vrijednosti

 

GRADONAČELNIK 

 Dalibor Milan, dipl.iur., v.r.

 

Zadnja izmjena: 15. lipnja 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content