Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu Viši stručni suradnik za opće poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

7. rujna 2020.

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za opće poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog/ roditeljskog dopusta, uz probni rad od dva mjeseca. Služba na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog/ roditeljskog dopusta, ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 7. rujna 2020. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 7. rujna 2020. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta viši stručni suradnik za opće poslove sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 3,00 i osnovice koja iznosi 2.900,00 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova 

 Viši stručni suradnik za opće poslove obavlja protokolarne poslove za potrebe Gradonačelnika i njegovih zamjenika, predsjednika Gradskog vijeća, te nadzire pripremu protokolarnih govora i raznih dopisa; izrađuje prijedlog protokola te organizira protokolarna primanja i druge sastanke za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća, obavlja poslove vezano uz organizaciju manifestacija i raznih prigodnih svečanosti koje organizira Grad, te iste fotografira; obavlja stručne poslove iz djelokruga suradnje i kontakata Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika s državnim tijelima, organizacijama i građanima; ostvaruje odnose s javnošću i sredstvima priopćavanja; uređuje službenu internetsku stranicu Grada Metkovića, osmišljava i uređuje vijesti i informacije, te pruža pomoć pri stalnom povezivanju s javnošću putem službenog portala i ostalih medija, sudjeluje u informiranju javnosti o radu Gradske uprave putem tiskanih i elektronskih medija (najave događaja, objava i ažuriranje informacija, organizacija i koordinacija snimanja i gostovanja uživo na radiju i televizijama, osmišljavanje promidžbenih materijala); obavlja organizacijske poslove vezano uz zaprimanje i dostavljanje odgovora na pitanja građana upućenih Gradu putem web stranice; priprema, razvrstava, umnožava i otprema materijale za sjednice Gradskog vijeća; vodi evidenciju o sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, te evidenciju prisustvovanja vijećnika na sjednicama; vodi i izrađuje zapisnike i zaključke sa sjednica radnih tijela, predstavničkog i izvršnog tijela; obavlja uredske i druge administrativne poslove za potrebe predsjednika Gradskog vijeća; obavlja poslove vezane za objavljivanje akata te vodi evidenciju o objavi; obavlja i druge poslove koje mu u zadatak stavi Gradonačelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.  

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 4/09, 2/13 i 7/13- pročišćeni tekst, 1/18)

2. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Metkovića ( „Neretvanski glasnik“, broj 5/09, 6/09, 2/13 i 7/13- pročišćeni tekst)

3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

4. Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09)

5. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 7/09.),

6. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16)

7. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 na snazi od 25.05.2018

8. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18)

Zadnja izmjena: 7. rujna 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content