Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Javni poziv za potpore iz programa mjera poticanja poduzetništva

3. rujna 2018.

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa mjera
poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2018. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz ´Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2018. godinu („Neretvanski glasnik“ 3/18).

U okviru Javnog poziv realiziraju se sljedeće mjere i aktivnosti:

1. potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
2. potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
4. subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
5. subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala,
6. potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na manifestacijama u vezi s poduzetništvom,
7. potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine,
8. potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih i deficitarnih obrtničkih zanimanja.

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (”SL EU L352, 24.12.2013., str.1.”) (u dajnjem tekstu Uredba).

KORISNICI MJERA

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Metkovića izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Metković osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.

Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik/ca i/ili 1 zaposleni). Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi ovog Programa su smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja poslovanja, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poticanje na korištenje sredstava iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, razvoj poduzetničke infrastrukture i podizanje razine poduzetničke kulture, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

 

MJERA 1.
POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA

1. izrada poslovnih planova/investicijskih programa,
2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
3. bankarske usluge za obradu kredita,
4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),
5. uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
6. nabava opreme, strojeva te alata za rad.

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– presliku registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),
– presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju,
– opis projekta i očekivani rezultat,
– preslik računa za nabavu opreme ili izvršenu uslugu i dokaz o plaćanju iste (izvod sa računa),
– ugovor o radu na neodređeno vrijeme za 1 zaposlenog i Obrzac Em-1P Prijava o početku osiguranja na HZZO,
– potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću,
– potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upavi (ne stariju od 30 dana od podnošenja zahtjeva),
– izjavu o korištenim potporama male vrijednosti.

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše ukupno 15.000,00 kuna, od čega za namjene pod brojem 1.,2.,3. i 4. najviše do 5.000,00 kuna ukupno, a za namjene pod brojem 5. i 6. najviše do 10.000,00 kuna ukupno.

MJERA 2.
POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA

1. troškove izrade poslovnog plana/investicijske studije,
2. troškove izrade elaborata zaštite okoliša,
3. troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije (arhitektonskih elaborata, tehnoloških
projekata, geodetskih elaborata, procjene opasnosti i sl.),
4. troškove konzultantskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije.

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– presliku registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),
– presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju,
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– opis projekta i očekivani rezultat,
– preslika računa za izvršenu uslugu,
– preslika žiro računa kojom se dokazuje izvšeno plaćanje,
– potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću  –  Zahtjev se može uputiti na mail porezi@metkovic.hr u slobodnoj formi, te se prilaže dokaz o uplati 40,00 kn administrativne pristojbe na slijedeći način;

Opis plaćanja; Pristojba za izdavanje potvrde o stanju duga

Iznos; 40,00 kn

IBAN; HR0423600001826400009

MODEL: HR 68

Poziv na br.; 7242 – Vaš oib

– potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– izjava o korištenim potporama male vrijednost,

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 50% prihvatljivih troškova, maksimalno 5.000,00 kuna po poduzetniku.

MJERA 3.
POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– presliku registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),
– presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju,
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– presliku ugovora o radu za novozaposlene osobe,
– preslika prijave M-1P radnika i Tiskanica 2,
– potvrda HZZ Metković daje osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba,osim za osobu kojoj je to prvo zaposlenje,
– preslika JOPPD obrasca za mjesec za koji se traži potpora,
– dokaz o visini obračunate bruto plaće i obveznih doprinosa za novozaposlene osobe za mjesec za koji se traži potpora,
– potvrda HZZO Metković da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem programa mjera za zapošljavanje od strane HZZ,
– potvrda o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili preslika osobne iskaznice,
– potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću
– potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

Iznos potpore za svaku novozaposlenu osobu i za samozapošljavanje iznosi 4.000,00 kuna i dodjeljuje se do iskorištenja raspoloživih sredstava.

MJERA 4.
SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– presliku registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),
– presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju,
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– uvjerenje o položenom majstorskom ispitu HOK-a ili stručnom ispitu,
– dokaz o uplaćenim sredstvima polaganja ispita ili troškova stručnog osposobljavanja,
– potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice,
– dokaz da se osoba koja je položila majstorski ispit,odnosno stručni ispit zaposlila,otvorila obrt,odnosno trgovačko društvo,
– potvrda da subjekt koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću,
– potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ),
– izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

Sufinanciranje se odobrava u iznosu do 50% obračunatih troškova, maksimalno do 1.000,00 kn po korisniku.

MJERA 5.
SUBVENCIONIRANJE DIZAJNA I IZRADE PROMOTIVNIH MATERIJALA

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– presliku registracije (obrtnica, rješenje ili zvadak iz sudskog registra),
– presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju,
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– opis projekta,
– potvrda da subjekt nema dugovanja prema Gradu Metkoviću,
– potvrda da subjekt nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

Najviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po korisniku.

MJERA 6.
POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM

Potpora se može dodijeliti izlagačima za nastup na manifestacijama u zemlji i inozemstvu isključivo za:
1. zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,
2. troškovi prijevoza eksponata na izložbu i ostali vezani troškovi za transport (špediter, osiguranje i sl.)
3. trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji za koju se traži potpora,
4. troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2 kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva, u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa),
5. trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice.

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– presliku registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),
– presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju,
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– projekt, opis manifestacije, nastupa ili posjeta manifestaciji (zajedničkog ili samostalni sudionici),
– ispunjen obrazac pregleda računa, ponuda, predračuna ili ugovora,
– preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, trošak prijevoza, karte,
– potvrda da subjekt nema dugovanja prema Gradu Metkoviću,
– potvrda da subjekt nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– izjavu o korištenim potporama male vrijednosti.

Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po korisniku. Pojedinom korisniku može se odobriti najviše jedna potpora za ove namjene u kalendarskoj godini.

MJERA 7.
POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– presliku registracije (obrtnica, rješenje ili zvadak iz sudskog registra),
– presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju,
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– preslika računa za nabavku opreme li toškova otvaranja obrta odnosno trgovačkog društva, izrade dokumentacije, planova ili studija, te ostale dokumentacije,
– preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje,
– potvrda da subjekt nema dugovanja prema Gradu Metkoviću,
– potvrda dasubjekt nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– izjavu o korištenim potporama male rijednosti.

Potpora može iznositi maksimalno do 50% vrijednosti prihvatljivih troškova. Najviši iznos potpore koji može biti dodijeljen iznosi 5.000,00 kn po korisniku.

MJERA 8.
POTPORE ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I DEFICITARNIH OBRTNIČKIH ZANIMANJA

1. ulaganje u izgradnju/rekonstrukciju poslovnih prostora, nabavu opreme, alata i inventara za
obavljanje osnovne djelatnosti (osim prometnih sredstava),
2. certifikati kvalitete i znakovi kvalitete,
3. stjecanje statusa tradicijskog obrta.

Najviši iznos nepovratne potpore po ovoj mjeri iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kuna po korisniku.

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),
– preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju,
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– uvjerenje o položenom majstorskom ispitu HOK-a ili stručnom ispitu,
– dokaz o uplaćenim sredstvima polaganja ispita ili troškova stručnog osposobljavanja,
– potvrda o prebivalištu ili obostrana preslika osobne iskaznice,
– dokaz da se osoba koja je položila majstorski, odnosno stručni ispit zaposlila ili otvorila obrt, odnosno trgovačko društvo,
– potvrda da subjekt nema dugovanja prema Gradu Metkoviću,
– potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA

Zahtjevi za subvenciju se podnose u roku od 45 dana od dana objave Javnog poziva, a rješavaju se po vremenu zaprimanja, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu

NAPOMENA:

Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju i potpisanu izjavu.
Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU Grada Metkovića može
zatražiti pojašnjenje ili dodatnu dokumentaciju.
Podnositelji zahtjeva vlastoručnim potpisom i pečatom subjekta potvrđuje istinitost podataka.
Podnostelji zahtjeva daju privolu da se njihovi osobni podaci mogu objaviti na internetskim stranicama, oglasnoj ploči Grada Metkovića, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na Obrascu, a isti se mogu dobiti u prostorijama Grada Metkovića ili na web stranici www.grad-metkovic.hr .
Zahtjev dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno na Protokol Grada Metkovića, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na sljedeću adresu:

GRAD METKOVIĆ
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,
Gospodarstvo i fondove EU
Stjepana Radića 1
20350 Metković
s naznakom „za Povjerenstvo“

INFORMACIJE:
Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,
Gospodarstvo i fondove EU
Tel: 020/ 681-020
e-mail: grad@metkovic.hr

 

Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću  

Zahtjev se može uputiti na mail porezi@metkovic.hr u slobodnoj formi, te se prilaže dokaz o uplati 40,00 kn administrativne pristojbe.

Uplata se vrši na slijedeći način;

Opis plaćanja; Pristojba za izdavanje potvrde o stanju duga

Iznos; 40,00 kn

IBAN; HR0423600001826400009

MODEL: HR 68

Poziv na br.; 7242 – Vaš oib

 

OSTALE ODREDBE

Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora iz Programa mjera za poticanje poduzetništva u gradu Metkoviću, gradonačelnik Grada Metkovića donosi Odluku/Zaključak o dodjeli potpore. Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužni su odobrena srestva vratiti, a sljedećih tri godine gube pravo na poticajna sredstva Grada Metkovića. Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju ili u postupku likvidacije.
Grad Metković zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

JAVNI POZIV

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

OBRAZAC 1 – Potpore novoosnovanim tvrtkama – obrtima 1

OBRAZAC 2 – POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRENJE EU PROJEKATA

OBRAZAC 3 – Potpore za novo zapošljavanje (3)

OBRAZAC 4 – Sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita (1)

OBRAZAC 5 – SUBVENCIONIRANJE DIZAJNA I IZRADE PROMOTIVNIH MATERIJALA

OBRAZAC 6 -POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MANIFESTACJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM

OBRAZAC 7 – Subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine (1)

OBRAZAC 8 POTPORE ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADCIJSKIH I DEFCITNIH OBRTNIČKIH ZANIMANJA

Zadnja izmjena: 5. rujna 2018.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content