Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU _ ODLUKA o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

15. siječnja 2019.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU _ ODLUKA o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18) JLS su, počevši od 2019. godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna.

Nadalje Izmjenama Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS za 2019. godinu obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31.siječnja 2019. koje se dostavljaju Poreznoj upravi najkasnije do 15.veljače.

Također je bitno naglasiti da ako predstavničko tijelo JLS ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu Zakonom je određena visina paušalnog poreza u iznosu od 750,00 kuna.

Što se tiče dosadašnjeg zakonodavnog okvira, porezni obveznik koji je ostvarivao dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđivao se također u paušalnom iznosu, ali su visinu paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokovi plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja bile propisane Pravilnikom Ministra financija (Narodne novine 1/17). Navedeno se primjenjivalo jedinstveno na čitavom području RH. Tako se prema odredbama navedenog Pravilnika godišnji paušalni porez na dohodak utvrđivao kao umnožak:
 broj kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu
 visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
 odgovarajućeg koeficijenta područja /razreda turističkog mjesta.

Pravilnikom je nadalje bila i propisana visina paušalnog poreza po krevetu u iznosu od 300,00 kn, te visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu u iznosu od 350,00. Koeficjent B razreda kojemu pripada Grad Metković je 0,85. Tako da je do 31.12.2018. g. visina poreza ovisno o turističkom razredu Grada Metkovića, iznosila 255,00 kuna po krevetu i 297,50 kuna po smještajnoj jedinici u kampu.

Ovim Prijedlogom odluke paušalni porez se u svim kategorijama smanjuje na najnižu moguću razinu, na iznos od 150,00 kuna, a kako bi se smanjilo porezno opterećenje građana koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova i ujedno potaklo veće ulaganje u turizam na području Grada.

GRADONAČELNIK

Dalibor Milan, dipl. iur.

Dokumenti;

OBAVIJEST – Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

2. OBRAZAC sudjelovanja _ Savjetovanje Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Zadnja izmjena: 28. siječnja 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content