Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Pravilnik o korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Metkovića za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima

17. svibnja 2019.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, br. 4/09, 2/13 i 7/13 -pročišćeni tekst i 1/18) i članka 101. Odluke o komunalnom redu („Neretvanski glasnik“, broj 1/08 i 1/16) gradonačelnik Grada Metkovića donosi

 

PRAVILNIK
o korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Metkovića za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje davanje na privremeno korištenje javnih površina, površina javne amjene i drugih nekretniina u vlasništvu Grada Metkovića za postavljanje privremenih objekata, transparenata, reklamnih zastava, reklamnih panoa, plakata te opreme za reklamiranje i oglašavanje u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike, članove Gradskog vijeća Grada Metkovića i izbor Gradonačelnika Grada Metkovića, za Župana i njegove zamjenike, za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i za izbor članova za Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Članak 2.

Odlukom o komunalnom redu utvrđen je sadržaj pojmova: javna površina i korištenje javnih površina, privremeni objekti za reklamiranje i oglašavanje.

Članak 3.

Političkim strankama i nezavisnim kandidatima iz članka 1. ovog Pravilnika Gradonačelnik može odobriti privremeno korištenje nekretnina (trgova, ulica, pločnika) radi promidžbe političkih stranaka i kandidata i to:
 izdavanjem suglasnosti za održavanje skupova ili prigodnih manifestacija za pozornice,
 izdavanjem suglasnosti za postavljanje opreme za reklamiranje i oglašavanje (štandova i drugih pokretnih naprava, stolova i stolica i sl.)
 izdavanjem suglasnosti za ljepljenje plakata i oglasa na oglasne ploče, oglasne ormariće, panoe u vlasništvu Grada, na stupove javne rasvjete, u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Odluke o komunalnom redu Grada Metkovića.

Članak 4.

Političke stranke i nezavisni kandidati podnose Gradu Metkoviću pisani zahtjev za privremeno korištenje nekretnine. Pisani zahtjev podnosi se najranije od dana objave odluke nadležnog tijela o raspisanim izborima, a najkasnije osam (8) dana prije namjeravanog korištenja javne površine.
Pisani zahtjev sadrži: naziv podnositelja zahtjeva, adresu, OIB, broj računa, kontakt telefon i osobu za kontakt, namjenu privremenog korištenja, oznaku javne površine, namjenu privremenog korištenja, podatak o vrsti opreme za reklamiranje i oglašavanje, mjesto postavljanja izbornih plakata, površinu u m2 i broj dana korištenja sukladno namjeni.

Članak 5.
Privremeno korištenje nekretnine neće se odobriti podnositelju zahtjeva koji:
1. Ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ovog Pravilnika,
2. Ima nepodmiren dug prema Gradu Metkoviću po bilo kojem osnovu o čemu su dužni priložiti potvrdu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) utvrđuje ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete iz članka 5. ovog Pravilnika i je li zahtjev osnovan te predlaže Gradonačelniku Grada Metkovića donošenje Odluke.
Na temelju Odluke Gradonačelnika sklapa se Ugovor o korištenju javne površine između Grada i podnositelja zahtjeva.
Ukoliko više političkih stranaka ili kandidata podnese zahtjev za zakup u svrhu postavljanja pozornice, štanda ili druge pokretne naprave na istoj javnoj površini u isto vrijeme, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je potpuni pisani zahtjev ranije zaprimljen u pisarnici Grada Metkovića.
Nakon sklapanja Ugovora, a prije početka korištenja javne površine, podnositelji zahtjeva dužni su uplatiti naknadu za korištenje, te garantni polog u iznosu od 1.000,00 kn na račun Grada, te o tome dostaviti dokaz.

Članak 7.

Političkim strankama i nezavisim kandidatima pod jednakim uvjetima mogu se dati na privremeno korištenje središnji dijelovi oglasnih stupova u vlasništvu Grada i stupova javne rasvjete u svrhu postavljanja plakata, oglasa i sl., uz uvjet pridržavanja odredbi komunalnog reda Grada Metkovića.
Grad Metković ne odgovara korisnicima javnih površina za štetu koja će nastati skidanjem plakata, preljepljivanjem i drugim oštećivanjima oglasa i plakata tijekom promidžbe.

Članak 8.

Javne površine (nekretnine) razvrstavaju se u dvije zone:
I ZONA: Grad Metković
II ZONA: Prigradska naselja: Vid, Prud, Dubravica, Glušci.

Članak 9.

Ukoliko politička stranka i nezavisni kandidat koriste javne površine (nekretnine) u svrhu postavljanja pozornice, stolova i stolica, radi održavanja političkog skupa ili manifestacije, dužni su postaviti ozvučenje i osigurati čuvare (po potrebi), te su odgovorni za pozornicu, ozvučenje i sigurnost nazočnih građana za vrijeme trajanja skupa, koji može trajati najduže do 22 sata.
Korisnik javne površine dužan je istu urediti i očistiti u roku od 24 sata od prestanka skupa, u protivnom će Grad Metković to učiniti po drugoj osobi, a trošak će se naplatiti iz sredstava garantnog pologa.

Članak 10.

Pečati, oglasi na oglasnim stupovima u vlasništvu Grada, reklamne ploče, ormarići, panoi, jarboli, oglasi i plakati na stupovima javne rasvjete moraju se ukloniti u roku od 5 dana od održanih izbora, a u protivnom će ih ukloniti Grad po drugoj osobi, a trošak će naplatiti iz sredstava garantnog pologa.
Neutrošena sredstva garantnog pologa vraćaju se korisniku na račun u dva dana od ispunjenja uvjeta za povrat pologa.

Članak 11.

Visina naknade za korištenje utvrđuje se prema zoni i namjeni za koju se nekretnina daje na korištenje. Visina naknade za korištenje iznosi:
Privremeno korištenje prema namjeni
ZONA I – Grad Metković
Pozornica, štand, drugi pokretni objekt (stolovi, stolice i sl.) na javnoj površini – 5 kn/m2, dnevno/m2 površine.
ZONA II – Prigradska naselja na području Grada
Pozornica, štand, drugi pokretni objekt (stolovi, stolice i sl.) na javnoj površini – 3 kn/m2, dnevno/m2 površine.

ZONA I – Grad Metković
Plakati, oglasi i sl. na oglasnim stupovima u vlasništvu Grada, reklamne ploče, ormarići, panoi, jarboli za zastave, na javnoj površini oglasi, plakati na stupovima 50 kn po danu.
ZONA II – Prigradska naselja na području Grada
Plakati , oglasi i sl. na oglasnim stupovima u vlasništvu Grada, reklamne ploče, ormarići, panoi, jarboli za zastave, na javnoj površini oglasi, plakati na stupovima 30 kn po danu.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na Intemet stranici Grada Metkovića.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon objave na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na Intemet stranici Grada Metkovića.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnka, prestaje važiti Pravilnik o korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Metkovića za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima KLASA: 363-01/16-01/49, URBROJ: 2148/01-02-16-1 od 27. srpnja 2016. godine.

KLASA: 363-01/19-01/40
URBROJ: 2148/01-02-19-1
Metković, 17. svibnja 2019.godine

GRADONAČELNIK
Dalibor Milan,dipl.iur., v.r.

Zadnja izmjena: 17. svibnja 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content