Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića i Strateške studije procjene utjecaja na okolipš Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića

27. kolovoza 2019.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,  gospodarstvo i fondove EU

 

KLASA: 350-01/17-01/02

URBROJ: 2148/01-01/02-19-50

Metković, 27. kolovoza 2019. godine

 

Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19.), Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića (“Neretvanski glasnik“ broj 7/18.), čl. 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), Odluke o utvrđivanju prijedloga II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića (KLASA: 350-01/17-01/02; URBROJ: 2148/01-02-19-48) i Odluke o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića (KLASA: 350-01/17-01/02; URBROJ: 2148/01-02-19-49), Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU objavljuje,

 

 

JAVNU RASPRAVU

 

o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića

i

Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića

I.

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića (u daljnjem tekstu: Plan) i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića (u daljnjem tekstu: Studija)

Prijedlog Plana i Studije za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, njihovog obrazloženja te sažetka za javnost.

II.

Javna rasprava započinje 05. rujna 2019. godine , a traje do 5. listopada 2019. godine. (trideset dana).

III.

Prijedlog Plana i Studije biti će izloženi javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u zgradi gradske uprave Grada Metkovića, II kat, u ulici Stjepana Radića br.1 u Metkoviću , svakim radnim danom od 08,00 do 11,00 sati i od 13,00 do 14,00 sati.

IV.

Nositelj izrade i izrađivač Plana i izrađivač Studije održat će javno izlaganje o prijedlogu Plana i Studije u dvorani Gradske vijećnice u ulici K. Zvonimira br. 22 u Metkoviću, dana 26. rujna 2019. godine, s početkom u 10,00 sati.

V.

Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen na službenim mrežnim stranicama Grada Metkovića (www. grad-metkovic.hr)

VI.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi na adresu: Grad Metković, Stjepana Radića 1, 20350 Metković ili na e-mail adresu: grad@metkovic.hr

 

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana i Studije u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan i Studiju

VII.

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana i Studije je do zaključno 5. listopada 2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

VODITELJICA ODSJEKA

Sanda Tomić, dipl.iur.,v.r.

Zadnja izmjena: 27. kolovoza 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content