Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Odluka o upućivanju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića u javnu raspravu

27. kolovoza 2019.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA: 350-01/17-01/02

URBROJ: 2148/01-02-19-49

Metković, 26. kolovoza 2019. godine.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski Glasnik“ broj 4/09, 2/13, 7/13-pročišćeni tekst i 1/18), čl. 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) Gradonačelnik Grada Metkovića donosi

ODLUKU

o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića u javnu raspravu

I.

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu: Studija) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javni uvid Studije provodi se zajedno s provođenjem javne rasprave prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Metkovića.

II.

Javnu raspravu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš , prijedloga II. ID PPU Grada Metkovića koordinira i provodi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i EU fondove Grada Metkovića.

III.

U svrhu provedbe javne rasprave Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i EU fondove Grada Metkovića objaviti će Informaciju o javnoj raspravi u Gradu Metkoviću i to najkasnije 8 (osam) dana prije početka javne rasprave. Informacija će sadržavati:

  • datum početka i datum završetka javne rasprave,
  • mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida,
  • mjesto i vrijeme održavanja javnog izlaganja,
  • tijelo kojem će se i rok u kojem će, javnost moći dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmet javne rasprave.

IV.

Javna rasprava Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga II. ID PPU Grada Metkovića započeti će dana 5. rujna 2019. godine i trajati će do 5. listopada 2019. godine.

Studija Strateške procjene utjecaja na okoliš i Ne-tehnički sažetak Studije te Prijedlog II. ID PPU Grada Metkovića biti će danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama www. grad-metkovic.hr.

Istodobno sa stavljanjem u javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i EU fondove Grada Metkovića dostaviti će stratešku studiju prijedloga II. ID PPU Grada Metkovića i na očitovanje nadležnim javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

V.

Javni uvid u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga 2. IDPPU Grada Metkovića može se obaviti od 5. rujna 2019. godine do 5. listopada 2019. godine svakog radnog dana od 08,00 do 11,00 sati i od 13,00 do 14,00 sati u uredima Grada Metkovića- II kat – ulica Stjepana Radića br.1 u Metkoviću.

VI.

Javno izlaganje o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedlogu II. IDPPU Grada Metkovića održati će se dana 26. rujna 2019. godine s početkom u 10,00 sati u dvorani Gradske vijećnice u ulici K.Zvonimira br. 22 u Metkoviću.

Na javnom izlaganju osigurati će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i EU fondove Grada Metkovića, izrađivača Prijedloga II. ID PPU Grada Metkovića i ovlaštenika za izradu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš.

VII.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  • davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostavljati pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Grad Metković, Stjepana Radića 1, 20350 Metković ili na e-mail adresu: grad@metkovic.hr

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na mrežnoj stranici Grada Metkovića i „Neretvanskom glasniku“ -službenom glasilu Grada Metkovića.

 

 

          GRADONAČELNIK

                   Dalibor Milan, dipl.iur., v.r.

Zadnja izmjena: 27. kolovoza 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content