Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

14. rujna 2020.

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za proračun, razrez i naplatu poreza u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme od dva mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca. Služba na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. rujna 2020. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 14. rujna 2020. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 3,00 i osnovice koja iznosi 2.900,00 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

 Izrađuje prijedlog proračuna Grada, izmjena i dopuna proračuna, te ostalih pratećih dokumenata; u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Grada, te izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna; temeljem knjigovodstvenih isprava knjiži sve prihode i rashode proračuna; kontira i knjiži sve ulazne i izlazne dokumente proračuna te izrađuje financijska izvješća proračuna i analize prema vrstama i namjeni; vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa proračuna; zadužen je za usklađivanje svih pomoćnih knjiga proračuna; vodi evidencije imovine i obveza proračuna te usklađuje knjigovodstvene podatke s podacima o popisu i vrši obračun amortizacije; prikuplja podatke o poreznim obveznicima; izdaje rješenja o razrezu gradskih poreza (korištenje javnih površina, porez na tvrtku) i vodi upravni postupak radi utvrđivanja, razreza i naplate poreza; u izdavanju rješenja za korištenje javnih površina surađuje s Odsjekom za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije; vodi analitičku evidenciju zaduženja i naplate dospjelih potraživanja; šalje opomene za dospjela neplaćena potraživanja te provodi postupak ovrhe; surađuje s vanjskim tijelima radi evidentiranja i ažuriranja podataka potrebnih za naplatu poreza; za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća izrađuje potrebne izvještaje o razrezu i naplati poreza; obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

         III.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

          IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

2. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

4. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)

5. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)

6. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17)

7. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)

8. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20)

9. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19)

10. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)

11. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 4/09, 2/13 i 7/13- pročišćeni tekst, 1/18)

12. Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09)

13. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 7/09.).

 

Zadnja izmjena: 14. rujna 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content