Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

8. ožujka 2021.

                           REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA: 320-01/21-01/04

URBROJ: 2148/01-02-21-1

Metković, 08. ožujka 2021.g.

Temeljem članaka 14. Programa potpora u poljoprivredi na području grada Metkovića za razdoblje 2021.– 2023. godine („Neretvanski glasnik“, broj 1/21) i čl. 48. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ br. 4/09, 2/13, 7/13 – pročišćeni tekst i 1/18), Gradonačelnik Grada Metkovića, objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora u poljoprivredi

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za ulaganja u poljoprivredi na području Grada Metkovića u 2021. godini.

Pravo na potporu imaju:

Korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Metkovića, a koja zadovoljavaju propisane kriterije za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji:

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, zadruge i druge pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Korisnici mogu biti udruženja poljoprivrednih proizvođača.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22.2.2019.) (dalje u tekstu: Uredba 1408/2013).

Ovaj Javni poziv sadrži sljedeće mjere: 

MJERA 1. POTPORE STOČARIMA I PČELARIMA

Mjera 1. dijeli se na dvije Podmjere:

 • 1. Potpora stočarima

Prihvatljivi troškovi su: nabava lijekova, veterinarskih usluga i hrane za stoku.

 • 2. Potpora pčelarima

Prihvatljivi troškovi su: nabava hranjivih pogačica za prihranu pčelinjih zajednica.

Maksimalan iznos potpora po Podmjeri 1. je 3.000,00 kn po korisniku godišnje.

Maksimalan iznos potpora po Podmjeri 2. je 1.500,00 kn po korisniku godišnje. 

 

MJERA 2. POTPORE ZA OBNOVU ILI GRADNJU  PLASTENIKA/STAKLENIKA

Mjerom 2. korisniku se odobrava potpora za:

 • nabavu plastične folije, stakla ili drugih odgovarajućih materijala
 • nabavu čvrste konstrukcije plastenika/staklenika
 • nabavu sredstava za dezinfekciju tla u plastenicima/staklenicima
 • nabavu ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika.

Maksimalan iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 8.000,00 kn, po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Posebni uvjet temeljem ove potpore su posjedovanje staklenika/plastenika minimalne površine od 200 m2, upisanog u ARKOD sustav.

 

MJERA 3. POTPORE ZA UVOĐENJE EKOLOŠKI NAPREDNIH METODA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Mjerom 3. korisniku se odobrava potpora za:

 • nabavu bumbara za oprašivanje, prirodnih predatora, korisnih mikroorganizama i ekološki prihvatljivih organizama
 • nabavu certificiranih gnojiva, ekoloških sredstva za zaštitu i drugih sličnih proizvoda kod ekološke proizvodnje.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 70% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 4.000,00 kn, po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

 

MJERA 4. POTPORE ZA NABAVU POLJOPRIVREDNIH STROJEVA I OPREME ZA RAZVOJ PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Mjerom 4. korisniku se odobrava potpora za:

 • nabavu malih strojeva, opreme, alata za poljoprivrednu proizvodnju
 • nabavu sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima
 • nabavu opreme za zaštite od tuče, sunca, vjetra i zimskih nepogoda
 • nabavu autoprikolice.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 6.000,00 kn, po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

 

MJERA 5. POTPORE ZA POTICANJE UDRUŽIVANJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Potpora će se odobriti korisniku za poticanje djelovanja zadruga, udruga, te drugih vidova udruživanja proizvođača kojima se stvaraju uvjeti za zajedničkim predstavljanjem na tržištu.

Potpora će se odobriti korisniku za:

 • troškove nabave lijekova i veterinarskih usluga
 • troškove nabavke pčelarske opreme, lijekova i hrane za uzgoj pčelinjih zajednica
 • troškove nabave bumbara za oprašivanje, prirodnih predatora te korisnih mikroorganizama i ekološki prihvatljivih organizama
 • troškove nabave čvrste konstrukcije plastenika/staklenika
 • troškove nabave plastične folije, stakla ili drugih odgovarajućih materijala
 • troškove nabave ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika
 • troškove nabave certificiranih gnojiva, sredstava za zaštitu i dr. sličnih proizvoda kod ekološke proizvodnje
 • troškove nabave malih strojeva, opreme, alata za poljoprivrednu proizvodnju
 • troškove nabave sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima
 • troškove nabave opreme za zaštite od tuče, sunca, vjetra i zimskih nepogoda.

Iz Mjere 5. maksimalno će se subvencionirati do 7.000,00 kn po udruzi/zadruzi.

 

 1. IZNOS POTPORE

Zahtjev za potporu moguće je podnijeti za više mjera, ali ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu/korisniku ne smije iznositi više od 8.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.

 

 • ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanim Obrascima 1 i 2 (Zahtjev i Prijavni obrazac) uz pripadajuću dokumentaciju,  najkasnije do 07. travnja 2021. godine, a rješavaju se po redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za ulaganja u poljoprivredi na području Grada Metkovića u 2021. godini.

Na temelju dostavljene dokumentacije i vrednovanja prema navedenim kriterijima, Povjerenstvo izrađuje prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni pojedine potpore. Povjerenstvo upućuje prijedlog o dodjeli potpore Gradonačelniku.

Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva donosi konačnu Odluku/Zaključak o izabranim korisnicima, iznosu i namjeni pojedine potpore.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva uz obrazac zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju:

 1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva (koji je sastavni dio ovog Javnog poziva sa propisanom dodatnom dokumentacijom koja se prilaže zahtjevu),
 2. Preslik osobne iskaznice podnositelja zahtjeva/nositelja OPG-a,
 3. Preslik rješenja o Upis u obrtni registar – za obrtnike,
 4. Preslik rješenja o Upis u sudski registar – za pravne osobe,
 5. Preslik rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 6. Potvrdu da korisnik nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne stariju od 30 dana),
 7. Izjava o potporama male vrijednosti za razdoblje od tri fiskalne godine sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013,
 8. Izjava da li je korisnik potpore u sustavu PDV-a,
 9. Preslik R1 računa plaćenih troškova koji datiraju najranije od 01. siječnja 2021.g. (iz računa treba biti vidljivo ime kupca ili naziv OPG-a),
 10. Preslika žiro računa sa IBAN-om  OPG-a podnositelja zahtjeva,
 11. Druge dokumente propisane za određene vidove potpora ( za potporu pčelarima – dokaz da su upisani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka, za potporu stočarima – dokaz da su upisani u Jedinstveni registar domaćih životinja).

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na propisanim Obrascima 1 i 2, na način da se u Obrascu 2 označi tražena mjera/mjere, a priložene Izjave se popune i potpišu. Isti se mogu dobiti u prostorijama Grada Metkovića ili na web stranici  www.grad-metkovic.hr  .

Zahtjev je potrebno dostaviti preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Grada Metkovića, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na adresu:

GRAD METKOVIĆ

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,

gospodarstvo i fondove EU

Stjepana Radića 1

20350 Metković

s naznakom „JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI

NAPOMENA ZA POTVRDU O STANJU DUGA PREMA GRADU METKOVIĆU:

Prijavitelji ne trebaju uz zahtjev prilagati potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Metkoviću, istu će, od Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije, po službenoj dužnosti zatražiti Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU.

 

 1. INFORMACIJE:

Dodatne informacije vezane uz Javi poziv možete dobiti u Odsjeku za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU Grada Metkovića,  na broj telefona: 020 / 681-020,  ili putem e-mail adrese: sanda.tomic@metkovic.hr

 

 • OSTALE ODREDBE

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu i omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore dužni su odobrena sredstva vratiti, a sljedećih tri godine gube pravo na poticajna sredstva Grada Metkovića.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju ili u postupku likvidacije.

Grad Metković zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

GRADONAČELNIK 

 Dalibor Milan, dipl. iur., v.r.

1-Zahtjev

2-Prijavni obrazac

3-Izjava o statusu poreznog obveznika

4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

5-Izjava o koristenju drzavnih potpora male vrijednosti

Zadnja izmjena: 8. ožujka 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content