Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz Natječaj za prijam u službu Viši stručni suradnik za opće poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

30. rujna 2022.

Podaci vezani uz Natječaj za prijam u službu Viši stručni suradnik za opće poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

 

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je natječaj  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za opće poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 30. rujna 2022. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na službenoj stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave u Narodnim novinama. Na temelju članka 17., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 27. rujna 2022. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I.Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta viši stručni suradnik za proračun i proračunske korisnike sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 3,00 i osnovice koja iznosi 3.200,60 kuna/424,80 eura.[1] Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

 

II.Opis poslova

             Viši stručni suradnik za opće poslove obavlja protokolarne poslove za potrebe Gradonačelnika i njegovih zamjenika, predsjednika Gradskog vijeća, te nadzire pripremu protokolarnih govora i raznih dopisa, izrađuje prijedlog protokola te organizira protokolarna primanja i druge sastanke za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća, obavlja poslove vezano uz organizaciju manifestacija i raznih prigodnih svečanosti koje organizira Grad, te iste fotografira.

Obavlja stručne poslove iz djelokruga suradnje i kontakata Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika s državnim tijelima, organizacijama i građanima te ostvaruje odnose s javnošću i sredstvima priopćavanja. Uređuje službenu internetsku stranicu Grada Metkovića, osmišljava i uređuje vijesti i informacije, te pruža pomoć pri stalnom povezivanju s javnošću putem službenog portala i ostalih medija, sudjeluje u informiranju javnosti o radu Gradske uprave putem tiskanih i elektronskih medija (najave događaja, objava i ažuriranje informacija, organizacija i koordinacija snimanja i gostovanja uživo na radiju i televizijama, osmišljavanje promidžbenih materijala).

Obavlja organizacijske poslove vezano uz zaprimanje i dostavljanje odgovora na pitanja građana upućenih Gradu putem web stranice.

Priprema, razvrstava, umnožava i otprema materijale za sjednice Gradskog vijeća, vodi evidenciju o sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, te evidenciju prisustvovanja vijećnika na sjednicama. Vodi i izrađuje zapisnike i zaključke sa sjednica radnih tijela, predstavničkog i izvršnog tijela, obavlja uredske i druge administrativne poslove za potrebe predsjednika Gradskog vijeća.

Obavlja poslove vezane za objavljivanje akata te vodi evidenciju o objavi. Obavlja i druge poslove koje mu povjere  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na službenoj stranici Grada Metkovića (www.grad-metković.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 IV.Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,, br. 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
  3. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21)
  1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 75/21),
  1. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16)

  1. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 na snazi od 25.05.2018

  1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18)

[1] Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Zadnja izmjena: 30. rujna 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content