Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

1. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 GRAD METKOVIĆ

KLASA: 402-04/23-01/02

URBROJ: 2117-10-02-23-2

Metković, 1. veljače 2023. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21, 114/22), članka 55. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, br. 1/21), članka 1. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja lokalnih medija („Neretvanski glasnik“, br. 1/23)  i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (KLASA: 402-04/23-01/02, URBROJ: 2117-10-02-23-1), Gradonačelnik Grada Metkovića dana 1. veljače 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja

elektroničkih medija u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21, 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Metković koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.

Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je informiranje građana o projektima i programima Grada Metkovića i s područja grada Metkovića, a koji su od interesa za građane Metkovića, te o odlukama, uslugama i uopće radu Grada Metkovića kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Metkovića, odnosno proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i dr.) koji:

– ostvaruju pravo građana grada Metkovića na javno informiranje i obaviještenost svih građana grada Metkovića,

– obrađuju teme o ostvarivanju ljudskih i političkih prava građana te unapređivanju pravne i socijalne države i civilnog društva,

-obrađuju i promiču teme namijenjene djeci i mladima,

-obrađuju teme o osobama s invaliditetom,

-promiču ravnopravnost spolova,

-potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo,

-promiču teme u svezi s kulturom javnog dijaloga,

-potiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta,

-obrađuju teme u svezi sa zaštitom prirode, okoliša i ljudskog zdravlja,

-promiču medijsku pismenost,

-obrađuju teme o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,

-obrađuju teme o radu Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Metkovića,

-obrađuju teme o priredbama i manifestacijama s područja grada Metkovića.

II. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVLJENIH PROGRAMA

Kriteriji temeljem kojih će se ocjenjivati prijave su sljedeći:

 

Kriterij

Broj bodova

1.

Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju i količini objavljivanja programskog sadržaja od interesa za Grad Metković i građane Metkovića (projekti, programi, odluke i usluge Grada Metkovića namijenjene građanima).  

0 – 10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja podrazumijeva praćenje događaja sa područja Grada Metkovića, usmjerenost na potrebe i interese Grada Metkovića i vjerodostojnim objavama programskih sadržaja uputiti i informirati građane u predložene programske sadržaje.

0 – 10

3.

Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i slično).

0 – 10

4.

Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Grada Metkovića.  

0 – 10

5.

Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja).  

0 – 10

III. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv se mogu prijaviti mediji koji imaju sjedište na području grada Metkovića i koji su upisani u knjige pružatelja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije.

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti nakladnici elektroničkih medija kojima je Grad Metković (su)vlasnik.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji:

– su u likvidaciji ili stečajnom postupku,

– koji imaju nepodmirene obaveze prema Gradu Metkoviću u vrijeme podnošenja prijave, što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama,

– koji imaju nepodmirene obveze prema državnom proračunu u vrijeme podnošenja prijave,

– koji se za prijavljeni programski sadržaj financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti samo jedan programski sadržaj.

Prijavitelji ne mogu zatražiti bespovratna sredstva za programski sadržaj koji je dobio potporu iz drugih izvora.

NAPOMENA:

Mole se prijavitelji da provjere svoja eventualna dugovanja prema Gradu Metkoviću prije podnošenja prijave, budući da se neće ostavljati rok za podmirenje dugovanja ukoliko isto postoji. Navedeno je moguće učiniti putem e-maila kristina.roglic@metkovic.hr, odnosno na telefon: 020/681-395, kontakt osoba: Kristina Roglić (računovodstvo).

IV. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži sljedeću dokumentaciju:

  • Nakladnički obrazac koji sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini te priloge,
  • Programski obrazac prijave koji sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini,
  • Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
  • Izjava o nepostojanju zapreke za financiranje,
  • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana od dana prijave na Javni poziv).

Nakladnički obrazac, Programski obrazac i Izjava o nepostojanju zapreke za financiranje moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

V. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave ovoga Javnog poziva na službenoj  stranici Grada Metkovića.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Grada Metkovića: GRAD METKOVIĆ, STJEPANA RADIĆA 1, 20350 METKOVIĆ, ili se predaju u pisarnici Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI – ne otvaraj“.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave te prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Metkovića.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

VI. REZULTATI JAVNOG POZIVA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na službenoj stranici Grada Metkovića
www.grad-metkovic.hr u roku od pet (5) dana od donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava.
Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Metkovića u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na službenoj stranici Grada Metkovića.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Metkovića.

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopiti će s Gradom Metkovićem ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Metkovića.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom neće se vraćati prijaviteljima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: grad@metkovic.hr ili na broj telefona 020/681-020.

GRADONAČELNIK

Dalibor Milan, dipl. iur., v.r.

1. Nakladnički obrazac 2023

2. Programski obrazac 2023

3. Izjava o nepostojanju zapreke za financiranje 2023

Zadnja izmjena: 1. veljače 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content