Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Oglas za prijam u službu namještenika na određeno vrijeme – Domaćica

4. svibnja 2023.

                                            REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/23-01/01

URBROJ: 2117-10-01-23-1

Metković, 2. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. i 28.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisuje

OGLAS

za prijam namještenika na određeno vrijeme

u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na radno mjesto:

  • Domaćica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 2 mjeseca zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od 2 mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, sukladno članku 28.stavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– niža stručna sprema (osnovna škola),

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na službenoj web-stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) dostupni su podaci o opisu posla te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Sukladno Općoj odredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679-u daljnjem tekstu Uredba) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) Grad Metković kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prijavom na oglas smatra se da je kandidat suglasan da se podaci obrađuju, koriste i čuvaju isključivo u svrhu provedbe oglasa te da se isti objavljuju na službenoj web-stranici kao i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Uz vlastoručno  potpisanu prijavu na oglas s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o završenoj osnovnoj školi (presliku svjedodžbe)

– elektronički zapis o stažu koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca); radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke

– pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještena pisano.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.      Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/404.htm?aspxerrorpath=/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom: » Prijava na oglas – domaćica“ – ne otvaraj«.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK 

Ivica Popović, mag. oec., v.r.

Zadnja izmjena: 4. svibnja 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content