Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU “ZAŽELI I UKLJUČI SE“

28. veljače 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADONAČELNIK  

KLASA: 112-03/24-01/02
URBROJ: 2117-10-02-24-1
Metković, 28. veljače 2024. godine

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – Prevencija institucionalizacije (SF.3.4.11.01.) i projekta pod nazivom “ Zaželi i uključi se“ SF.3.4.11.01.0109, čiji je nositelj Grad Metković, a partner Udruga Dobra Metković te članka 55. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21), gradonačelnik Grada Metkovića objavljuje

OGLAS
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
na projektu “Zaželi i uključi se“ SF.3.4.11.01.0109

Radnik/ica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom.

1. Broj traženih osoba: 25
2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme u predviđenom trajanju od 30 mjeseci, uz probni rad od 3 mjeseca
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: područje grada Metkovića
5. Opis poslova:

– Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
– Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, dostava namirnica, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Svaki zaposleni radnik/ica pružati će usluge potpore i podrške za najmanje šest pripadnika ciljane skupine koji su uključeni u projekt (osobe 65 godina i više te odrasle osobe sa invaliditetom).

6. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:
– Hrvatsko državljanstvo
– Punoljetnost

7. Za prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– vlastoručno potpisanu prijavu za posao,
– životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja),
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o završenom obrazovanju (preslika svjedodžbe, diplome)
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana objave oglasa),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

8. Podaci o plaći

Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske.

NAPOMENA

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr), isključivo putem pošte, na adresu:

Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu oglasa,
Stjepana Radića 1, 20350 Metković,
s naznakom: »Prijava na oglas – „Zaželi i uključi se“ – ne otvaraj«.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, biti će pozvani na intervju, o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni putem službene web stranice Grada Metkovića. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku putem službene web stranice Grada Metkovića.

Grad Metković zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

GRADONAČELNIK
Dalibor Milan , dipl. iur., v.r.

Sadržaj memoranduma je isključiva odgovornost Grada Metkovića

 

 

Zadnja izmjena: 1. ožujka 2024.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content