Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu infrastrukturu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

29. svibnja 2024.

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za komunalnu infrastrukturu  u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme- povećanje opsega posla, u trajanju do dva mjeseca, uz probni rad od dva  mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 29. svibnja 2024. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na temelju članka 29., vezano za članak 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 28. svibnja 2024. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 3,60 i osnovice koja iznosi 482,25 eura. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu sudjeluje u  poslovima realizacije projekata, koji obuhvaćaju provedbu aktivnosti vezanih za razvoj komunalne infrastrukture iz oblasti vodoopskrbe, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Sudjeluje u poslovima od priprema do okončanja izgradnje investicijskih i drugih objekata, uključivši i tehnički pregled i primopredaju objekata.

Obavlja pripremne radove za izradu studija i elaborata i njihovu provedbu u oblasti infrastrukture.

Priprema poslove za dobivanje raznih suglasnosti i potrebnih akata (lokacijske i građevne dozvole) i dr. za izgradnju objekata iz Programa.

Nadgleda izvođenje radova te surađuje s nadzornim inženjerom.

Izrađuje tendere, troškovnike i stručne podloge za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela.

Osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Metkovića kroz prostorno planiranje.

Prikuplja, obrađuje i čuva sve informacije o postojećoj planskoj i ostaloj relevantnoj dokumentaciji o prostoru.

Sudjeluje u izradi prostorno-planske dokumentacije, u izradi višegodišnjih programa i planova vezanih za prostorno planiranje, te u provedbi postupaka javne nabave, obavlja administrativno-stručne poslove u svezi s javnom nabavom, izrađuje odgovarajuću dokumentaciju.

Obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti održavanja javnih površina, prometnica i svih javnih pješačkih komunikacija.

Izrađuje katastar javno-prometnih površina koje su u planu – programu čišćenja te komunalne opreme na istima.

Obavlja i druge poslove koje mu povjere  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na službenoj stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
  3. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«,, br. 47/09, 110/21)
  4. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 75/21),
  5. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16, 114/22)
  6. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
  7. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
  8. Prostorni plan uređenja Grada Metkovića Odredbe za provedbu – pročišćeni tekst („Neretvanski glasnik“, br. 10/23)

Zadnja izmjena: 29. svibnja 2024.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content