Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA METKOVIĆA – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I VOĐENJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

6. lipnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

   GRAD METKOVIĆ      

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/24-01/31

URBROJ: 2117-10-01-24-1

Metković, 5. lipnja 2024. godine

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na radno mjesto:

  • viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – povećanje opsega posla, u trajanju do dva mjeseca, uz probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, sukladno članku 28. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvenog ili humanističkog smjera;

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Poželjno je poznavanje engleskog jezika.

Natjecati se mogu osobe oba spola. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na službenoj web-stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Metkovića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz vlastoručno  potpisanu prijavu na oglas s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

– elektronički zapis o stažu koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana),

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca); radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (preslika svjedodžbe),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještena pisano.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 101. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijavom na Oglas, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Grad Metković kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 te da iste može objavljivati na službenoj web-stranici https://grad-metkovic.hr/ kao i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom (preporučeno) u roku od 8 dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom: »Prijava na oglas – viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije « – ne otvaraj«.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Objavom rezultata oglasa na službenoj stranici Grada Metkovića  www.grad-metkovic.hr smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Oglasa.

Preslike dokumenata priloženih prijavi neće se vraćati. Iznimno, podnositelj prijave može zatražiti povrat natječajne dokumentacije te istu osobno preuzeti na adresi Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, Metković.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PROČELNIK

Ivica Popović, mag. oec., v.r.

Zadnja izmjena: 6. lipnja 2024.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content