Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i vođenje projekata Europske unije u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

6. lipnja 2024.

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za pripremu i vođenje projekata Europske unije u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme – povećanje opsega posla, u trajanju do dva mjeseca, uz probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. lipnja 2024. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na temelju članka 29., vezano za članak 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 6. lipnja 2024. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 3,60 i osnovice koja iznosi 482,25 eura. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije odgovara za provođenje projekta, podnosi izvješće o provođenju projekta ugovornom tijelu, organizira projektne sastanke i koordinira projektne aktivnosti, vodi administraciju projekta, provodi projektne aktivnosti i vodi brigu oko financija projekta.

Obavlja i druge poslove vezano za projektno izvještavanje za vrijeme trajanja provedbe projekta.

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na službenoj stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13-pročišćeni tekst,137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
  3. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09, 110/21)
  4. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 75/21),
  5. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine« broj 115/16, 114/22)
  6. Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći (»Narodne novine« broj 99/18)
  7. Dokumentacija na poveznici: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/EUfondovi/PKK-2021-2027//Program-Konkurentnost-i-kohezija-2021-2027.pdf  

Zadnja izmjena: 6. lipnja 2024.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content