Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Javne površine

POJAM JAVNIH POVRŠINA

JAVNE POVRŠINE su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

– javnoprometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, tuneli, parkirališta, pločnici, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, stajališta javnoga gradskog prometa i slične površine),

– javne zelene površine (parkovi, park-šume, dječja igrališta, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zelene površine uz objekte javne namjene, te nogostupi i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina i slične površine),

– ostale površine uz objekte što su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, sajmišta, kolodvori i slični prostori.

ZAKONSKA REGULATIVA
Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15, 68/18).

PODZAKONSKI AKTI
Odluka o komunalnom redu („Neretvanski glasnik“ broj 1/2008, 1/2016)
Pravilnik o korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Metkovića za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe (web Grada 27. srpnja 2016. godine),  Odluka o porezima Grada Metkovića (NN 2/2018)
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Metkovića
Odluka o prekopima

KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE
Javne površine kojima upravlja Grad Metković mogu se koristiti za slijedeće svrhe:

– Za postavljanje privremenih objekata u svrhu obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica
– Za postavljanje ugostiteljskih terasa
– Za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta
– Za zauzimanje javnoprometnih površina – nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina radi održavanja javnih skupova ili manifestacija
– Za izvođenje prekopa na nerazvrstanim cestama i drugim javnim površinama
– Radi istovara, smještaja i utovara građevinskog materijala
– Radi istovara drva, ugljena i slično, te piljenja drva
– Radi podizanja građevinskih skela i ograda gradilišta za sanaciju ili rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i za obavljanje sličnih građevinskih radova ili gradnju objekata
– i u drugim slučajevima

Zahtjevi za korištenje javne površine kojima upravlja Grad Metković podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića, Odsjeku za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU.
Zahtjev se podnosi u slobodnoj formi. Uz zahtjev je potrebno priložiti određenu dokumentaciju, što ovisi o svrsi korištenja javne površine, te upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kuna, prema Tar. br. 1 i 2. stavak 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/2017).

PROCIJENJENO VRIJEME ZA OBRADU ZAHTJEVA:  8 – 10 dana
PLAĆANJE:  Na korištenje javnih površina plaća se porez na korištenje javnih površina sukladno Odluci o porezima Grada Metkovića (NN br. 2/2018)
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA: Održavanje javnih površina u smislu održavanja čistoće i uređenja zelenih površina povjereno je gradskom trgovačkom društvu ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. Poslovi se obavljaju prema Godišnjem programu.
NADZOR: Javne površine nadzire Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, a putem komunalnih redara.

 

Više informacija;

GRAD METKOVIĆ

Stjepana Radića 1, kat 1

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO REDARSTVO

I NAKNADU ZA UREĐENJE VODA

ANA TURK

tel: +385 20 681 395

e-mail: ana.turk@metkovic.hr

 

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content