Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda

Zakonska regulativa:

Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 56/13, 14/14, 46/18)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14,119/15, 120/16, 127/17)
Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10, 108/13)
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine 83/10, 126/13)

Prihod od naknade za uređenje voda koristi se za:

1. provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava,

2. gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju,

3. gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode i

4. podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar,

5. kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnog dobra.

Prihod od naknade za uređenje voda koristi se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području Republike Hrvatske.

Naknadu za uređenje voda plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području, za:
stambene zgrade i stanove u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem koje se takvim smatra prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (korisna površina stana),
poslovne prostorije i druge nekretnine koje se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti (industrija, različite gospodarske djelatnosti, banke, ustanove, državna tijela i organizacije, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave itd.), zemljište pod prugama, cestama, parkovima, pašnjacima, šumama i poljoprivrednim zemljištem.
Naknada za uređenje voda plaća se prema jedinici površine.

Visina odnosno stopa naknade za uređenje voda utvrđuje se Uredbom o visini naknade za uređenje voda koju donosi Vlada RH.

Obveza plaćanja naknade za uređenje voda, mjesečni iznos i način plaćanja za svakog pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem što ga donose Hrvatske vode, a naplaćuju JLS i sredstva doznačavaju Hrvtaskim vodama na mjesečnoj bazi.

 

Više informacija;

GRAD METKOVIĆ

Stjepana Radića 1, kat 1

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO REDARSTVO

I NAKNADU ZA UREĐENJE VODA

ANA TURK

tel: +385 20 681 395

e-mail:  ana.turk@metkovic.hr

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content