Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Odsjek za proračun, računovodstvo i financije

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA METKOVIĆA
ODSJEK ZA PRORAČUN, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Stjepana Radića 1, prvi kat
HR – 20350 Metković

 

VODITELJICA ODSJEKA

Ivona Bošković, mag.oec.
Tel/Fax: 020/681-395; 681-020
E-mail: porezi@metkovic.hr

Ostali zaposlenici

 1. Ivan Kompar (Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza)
  ikompar@metkovic.hr
 2. Tatjana Bebić (Viši stručni suradnik za proračun i proračunske korisnike)
  tatjana.bebic@metkovic.hr
 3. Lucija Ilić (Viši stručni suradnik za proračun i proračunske korisnike) lucija.vidovic@metkovic.hr
 4. Kristina Roglić (Referent za obračun plaća) kristina.roglic@metkovic.hr
 5. Nada Zloić (Referent za obračun plaća i blagajnu)
  Tel: 020/681-395

DJELATNOSTI ODSJEKA

 • obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda koji se odnose na:
 • obavljanje poslova pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada,
 • planiranje, pripremanje i izradu prijedloga proračuna Grada i projekcija za dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
 • praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna,
 • predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđene na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Grada,
 • obavljanje analitičkih i stručnih poslova vezanih uz proračun Grada,
 • vodi blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni put, troškove prijevoza)
 • obavlja poslove vezane uz obračun plaća i naknada za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela, te za zaposlene u ustanovama čiji je osnivač Grad Metković, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za potrebe HZMO, te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi
 • pripremu posebnih financijskih izvješća za potrebe upravnih tijela, vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise gradske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,
 • provođenje postupaka u vezi zaduživanja Grada i davanja jamstava, praćenje zaduživanja i izrada izvještaja o stanju duga,
 • koordinaciju suradnje s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Grada, pripremanje analitičkih izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
 • predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Grada i koordiniranje aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole te vođenje brige o načelima dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
 • koordinaciju uspostave i ustrojavanja financijskog upravljanja i kontrola gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, suradnju sa Ministarstvom financija
 • vođenje računovodstva svih ustanova kojima je osnivač Grad Metković
 • obavljanje drugih poslova određenih posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama Gradonačelnika, Pročelnika i Gradskog vijeća.

**  Arhiva financijskih dokumenata Grada Metkovića iz prethodnih razdoblja dostupna je na staroj web stranici na slijedećem linku;

http://arhiva.metkovic.hr/uprava/default.asp?izb=dokumenti.asp

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content