Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA METKOVIĆA
ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

Stjepana Radića 1, drugi kat
HR – 20350 Metković

VODITELJ ODSJEKA

Stanko Vidović, dipl. iur.
Tel/Fax: 020/681-395; 681-020
E-mail: stanko.vidovic@metkovic.hr

 

Ostali zaposlenici

 1. Mojimir Vladimir, dipl. iur. (Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća), e-mail: drustvene-djelatnosti@metkovic.hr
 2. Danka Jurković, mag. iur. (Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove), e-mail: danka.jurkovic@metkovic.hr
 3. Vinka Šimunović, mag. oec. (Viši stručni suradnik – poslovna tajnica), e-mail: grad@metkovic.hr
 4. Mirko Kadijević, mag. iur. (Viši stručni suradnik za opće poslove), e-mail: opci.poslovi@metkovic.hr
 5. Dragana Romić (Referent za poslove pisarnice), e-mail: pisarnica@metkovic.hr
  Tel: 020/681-395
 6. Marija Margeta (Domaćica)
  Tel: 020/681-395
 7. Marica Raguž (Spremačica)
  Tel: 020/681-395

DJELATNOSTI ODSJEKA

 • obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove koji se odnose na pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i članova vijeća Grada Metkovića
 • obavlja stručne, normativno-pravne, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Gradonačelnika i odsjeka Grada
 • obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe funkcioniranja i rada mjesne samouprave
 • zastupa Grad pred pravosudnim tijelima
 • upravlja gradskom imovinom
 • obavlja poslove koji se odnose na provođenje postupaka javne nabave
 • obavlja poslove od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika te dužnosnika Grada Metkovića
 • obavlja poslove u svezi zaštite na radu, zaštite osoba i imovine, održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave
 • koordinira rad ustrojstvenih jedinica Jedinstvenoga upravnog odjela te usklađuje njihovo djelovanje s programom Gradonačelnika
 • koordinira organizaciju gradskih manifestacija
 • organizira suradnju Grada s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, ustanovama i udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;
 • obavlja stručno- savjetodavne poslove od značaja za protokolarne i druge poslove Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i njihove medijske prezentacije
 • obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola i odnosa s javnošću za potrebe Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika i drugih osoba koje, po ovlaštenju Gradonačelnika, predstavljaju Grad
 • prijem građana povodom njihovih prijedloga, prigovora i pritužbi, međunarodne suradnje, kao i poslove realizacije posebnih projekata od interesa za promidžbu Grada radi očuvanja određenih povijesnih, kulturnih i umjetničkih vrijednosti
 • obavlja stručne poslove odnosa s građanima u oblasti komunikacije Gradonačelnika i njegovih zamjenika s javnošću, bilo izravno ili putem medija
 • priprema, organizira i provodi priopćenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika i/ili osoba koje on posebno ovlasti za kontakte i odnose s predstavnicima medija, brine se o njihovom medijskom dojmu i istupanju, te razvija i provodi najšire mogućnosti odnosa gradonačelnika i njegovih zamjenika s javnošću putem suvremenih tehničkih metoda i mogućnosti kontakata s najširom javnošću (on line)
 • brine o uredskom poslovanju, arhiviranju, pripremi i otpremi pošte
 • brine o informatičkoj infrastrukturi, izradi i održavanju aplikativnog softvera
 • obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj, školstvo, šport, tehničku kulturu te skrb o djeci i mladima
 • obavlja poslove koji se odnose na kulturu, zdravstvo i socijalnu skrb
 • priprema nacrte akata koji se odnose na društvene djelatnosti
 • priprema i prati izvršenje programa javnih potreba u športu, kulturi i socijalnom programu Grada
 • surađuje s udrugama građana čija se djelatnost odnosi na djelokrug rada Odsjeka

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content