Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
________________________________________

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.
Zakonom o pravu na pristup informacijama  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html    («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.)  uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Metković uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Metkovića.
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09.), u daljnjem tekstu: Kodeks.  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html
Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Smjernice_PDF.pdf
Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Sudjelovanje zainteresirane javnosti, u smislu Kodeksa, obuhvaća četiri stupnja:

Informiranje je prvi stupanj sudjelovanja zainteresirane javnosti koji razumijeva jednosmjeran proces, što znači da državna tijela informiraju građane prema svojem nahođenju ili građani dolaze do informacija na vlastitu inicijativu; za primjer toga odnosa navodi se pristup javnim aktima, službenim glasilima (“Narodnim novinama”) i internetskim stranicama.
• Savjetovanje, u smislu Kodeksa, dvosmjerni je proces tijekom kojeg javna tijela traže i primaju povratne informacije od građana, odnosno zainteresirane javnosti u postupku donošenja propisa i akata.
• Uključivanje podrazumijeva viši stupanj dvosmjernog procesa putem kojega su predstavnici zainteresirane javnosti aktivno uključeni u utvrđivanje javne politike
• Partnerstvo pretpostavlja najviši stupanj suradnje

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).
Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Djelotvorno savjetovanje donosi neke od sljedećih koristi:

• prikupljanje širokog spektra podataka, ideja i stručnih mišljenja
• prostor za inovativna rješenja
• pravodobno otkrivanje mogućih problema u provedbi propisa
• osnaživanje građana i jačanje demokratske građanske političke kulture

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.
Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content