Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

2. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD METKOVIĆ

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-03/18-01/05
URBROJ: 2148/01-01-18-1
Metković, 02. listopad 2018. godine

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18- u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na radno mjesto:

viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti – 1 izvršitelj/izvršiteljica na razdoblje od 2 mjeseca zbog posla čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od 2 mjeseca
Služba na određeno vrijeme zbog posla čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– organizacijske sposobnosti;
– položen državni stručni ispit;
– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Metkovića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijavom na oglas smatra se da je kandidat suglasan da se podaci obrađuju, koriste i čuvaju isključivo u svrhu provedbe oglasa te da se isti objavljuju na službenoj web-stranici kao i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
– elektronički zapis o stažu koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca). Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (preslika svjedodžbe),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještena pisano.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Metković, na adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom: »Prijava na oglas – viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti« – ne otvaraj«.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

PROČELNIK
Ivica Popović, mag. oec. v.r.

Zadnja izmjena: 2. listopada 2018.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content