Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

11. listopada 2018.

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za komunalne djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme – 2 mjeseca uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca. Natječaj je objavljen u na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 2.10. 2018. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 2. listopada 2018. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta viši stručni suradnik za opće poslove sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 2,80 i osnovice koja iznosi 2.800,00 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti utvrđuje obvezu plaćanja komunalne naknade za pravne osobe, ažurira matičnu bazu podataka te vodi evidenciju i prati promjene za gospodarske subjekte na području Grada Metkovića, vrši izračun i izdaje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, obračunava zaduženja komunalne naknade, izdaje račune i prati naplatu, vodi žalbeni postupak kao i postupak oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za pojedine obveznike, izvršava izvršno rješenje o komunalnoj naknadi, predlaže mjere poboljšanja naplate, sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metković.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 4/09, 2/13 i 7/13- pročišćeni tekst, 2/18)
2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)
4. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br.47/09)
5. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 7/09.),
6. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16)

Zadnja izmjena: 11. listopada 2018.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content