Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu Viši stručni suradnik – voditelj projekta „Povećanje razine zapošljivosti u dolini Neretve“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

6. svibnja 2020.

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika – voditelj projekta „Povećanje razine zapošljivosti u dolini Neretve“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme – 4 mjeseca. Oglas je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. svibnja. 2020. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 6. svibnja 2020. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta viši stručni suradnik- voditelj projekta „Povećanje razine zapošljivosti u dolini Neretve“ sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 2,61 i osnovice koja iznosi 2.900,00 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Viši stručni suradnik – voditelj projekta „Povećanje razine zapošljivosti u dolini Neretve“ vodi projekt „Povećanje razine zapošljivosti u dolini Neretve“ u sklopu Poziva Ministarstva rada i mirovinskog sustava; Odgovara za provođenje projekata; podnosi izvješće o provođenju projekta ugovornom tijelu; organizira projektne sastanke i koordinira projektne aktivnosti; vodi administraciju projekta; provodi projektne aktivnosti i vodi brigu oko financija projekta; obavlja i druge poslove vezane za projektno izvještavanje za vrijeme trajanja provedbe projekta
Obavlja i druge poslove vezano za projektno izvještavanje za vrijeme trajanja provedbe projekta te obavlja druge poslove koje mu povjere Gradonačelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u voditelj Odsjeka.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metković.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 4/09, 2/13 i 7/13- pročišćeni tekst, 1/18)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
3. Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09)
4. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 7/09.),
5. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16)
6. Upute za prijavitelje Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III koje se nalaze na poveznici:

Upute_za_prijavitelje_LEDI III_pročišćena verzija

Zadnja izmjena: 6. svibnja 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content