Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu Viši stručni suradnik- koordinator za promidžbu i vidljivost projekta „d-Rural“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

2. rujna 2021.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu Viši stručni suradnik- koordinator za promidžbu i vidljivost projekta „d-Rural“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

 

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika – koordinatora za promidžbu i vidljivost projekta „d-Rural“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 30. lipnja 2024. godine, uz probni rad od dva  mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 02. rujna 2021. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na temelju članka 29., vezano za članak 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 01. rujna 2021. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

 

I.Podaci o plaći

 

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta viši stručni suradnik – koordinator za promidžbu i vidljivost projekta „d-Rural“ sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 3,00 i osnovice koja iznosi 3.077,50 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

 

II. Opis poslova

 

Viši stručni suradnik – koordinator za promidžbu i vidljivost projekta „d-Rural“ komunicira sa svim dionicima uključenim u projekt d Rural- tržištu usluga za europska digitalna područja u svrhu diseminacije projektnih rezultata.

Koordinator za promidžbu i vidljivost projekta „d-Rural“ komunicira s medijima u svrhu kontinuiranog prikazivanja projektnih rezultata i vidljivosti. Organizira partnerske sastanke i konferencije za medije te sudjeluje na partnerskim sastancima u projektu d Rural.

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditelja Odsjeka

 

 III.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

 

 IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

  1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,, br. 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
  3. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«,, br. 47/09)
  4. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 75/21)
  5. https://www.obzor2020.hr/userfiles/obzor2020/pdfs/Smjernice_O2020_projekti_final.pdf
  6. https://www.obzor2020.hr/obzor2020/sto-je-obzor-2020
  7. https://drural.eu/
  8. https://drural.eu/project/

Zadnja izmjena: 2. rujna 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content