Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz Natječaj za prijam u službu Viši stručni suradnik za proračun i proračunske korisnike u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

3. rujna 2021.

Podaci vezani uz Natječaj za prijam u službu Viši stručni suradnik za proračun i proračunske korisnike u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

 

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je natječaj  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za proračun i proračunske korisnike u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 03. rujna 2021. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na službenoj stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave u Narodnim novinama. Na temelju članka 17., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 03. rujna 2021. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

 

I. Podaci o plaći

 

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta viši stručni suradnik za proračun i proračunske korisnike sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 3,00 i osnovice koja iznosi 3.077,50 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

 

II. Opis poslova

 

Viši stručni suradnik za proračun i proračunske korisnike temeljem knjigovodstvenih isprava knjiži sve prihode i rashode proračuna, kontira i knjiži sve ulazne i izlazne dokumente proračuna te vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa proračuna. Zadužen je i za usklađivanje svih pomoćnih knjiga proračuna. U opisu posla radnog mjesta mu je vođenje računovodstva ustanova čiji je osnivač Grad Metković. U skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračunskih korisnika Grada Metkovića. Tijekom obračunskih razdoblja usklađuje izvršenja financijskih planova korisnika proračuna te knjiži njihove prihode i rashode. Obavlja poslove likvidature i matematičke kontrole računa koje dostavljaju korisnici proračuna Grada Metkovića na knjiženje. Obavlja pomoćne poslove u Odsjeku kao i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

 

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na službenoj stranici Grada Metkovića (www.grad-metković.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

 1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,, br. 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 3. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09)
 4. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 75/21.),
 5. Zakon o proračunu (NN, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 6. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
 7. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
 8. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/2019)
 9. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17)
 10. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
 11. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 127/17 i 138/20)
 12. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21)
 13. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

Zadnja izmjena: 3. rujna 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content