Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi i ostvari 2” UP.02.1.1.16.0396

8. kolovoza 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADONAČELNIK  

KLASA: 112-03/22-01/02

URBROJ: 2117-10-02-22-1

Metković, 08. kolovoza 2022. godine

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III broj poziva UP.02.1.1.16 te projekta pod nazivom “ Zaželi i ostvari 2“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0396 , čiji je nositelj Grad Metković,  te partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, Centar za socijalnu skrb* Metković, Općina Kula Norinska, Udruga Dobra Metković te članka 55. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik broj 1/21), gradonačelnik Grada Metkovića objavljuje

OGLAS

                      Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

“Zaželi i ostvari 2“

UP.02.1.1.16.0396

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Metkoviću za potrebe aktivnosti u sklopu projekta “ Zaželi i ostvari 2“- radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena (Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.) te prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva ,  jer će kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada te koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika. Nadalje projekt je u skladu i s Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine u kojem su žene prepoznate kao jedna od skupina kojima je iz različitih razloga ili okolnosti pristup tržištu rada otežan.

1. Broj traženih osoba: 25

2.Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci, uz probni rad 3 mjeseca

3.Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4.Mjesto rada: područje grada Metkovića

5.Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština

-briga o osobnoj higijeni korisnika

-pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika

-pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika

-pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

-pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

-pomoć u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

-i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih  korisnika.

6.Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:

-hrvatsko državljanstvo

-da su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a;

-najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

s posebnim naglaskom na žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, ostale ranjive skupine.

7. Kandidati za javni oglas su dužni priložiti: 

-potpisanu prijavu za posao

-životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)

-presliku osobne iskaznice

-presliku dokaza o završenoj školi (osnovna ili srednja škola)

-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave oglasa)

-dokaz o radnome stažu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

8.Podaci o plaći

Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske.

 

NAPOMENA

Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj skupini iz točke 6. (sa  posebnim naglaskom na) pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu:

– Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)

– Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u hrvatski registar osoba s invaliditetom)

– Žrtve trgovanja ljudima ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)

– Žrtve obiteljskog nasilja ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)

– Azilatnice ( odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)

– Žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. ( rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)

– Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju)

– Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti)

– Beskućnice ( rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica).

– Ostale ranjive skupine ( potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskome roku

Grad Metković zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

GRAD METKOVIĆ, Stjepana Radića 1, 20350 Metković , putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zatvorenoj koverti s naznakom “Za natječaj- Zaželi i ostvari 2 Program zapošljavanja žena“

Javni oglas bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na internetskoj stranici grada Metkovića www.grad-metkovic.hr

 

                                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                              Dalibor Milan , dipl.iur., v.r.

Zadnja izmjena: 8. kolovoza 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content