Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Oglas – Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije

9. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/22-01/29

URBROJ: 2117-10-01-22-2

Metković, 08. rujna 2022. godine

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. i 28.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na radno mjesto:

  • viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme do 28. ožujka 2023. godine, uz probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, sukladno članku 28.stavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera;

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na službenoj web-stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Metkovića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijavom na oglas smatra se da je kandidat suglasan da se podaci obrađuju, koriste i čuvaju isključivo u svrhu provedbe oglasa te da se isti objavljuju na službenoj web-stranici kao i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Uz vlastoručno  potpisanu prijavu na oglas s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

– elektronički zapis o stažu koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca); radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (preslika svjedodžbe),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještena pisano.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.      Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/404.htm?aspxerrorpath=/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijavom na Oglas, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Grad Metković kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom: »Prijava na oglas – viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije « – ne otvaraj«.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Objavom rezultata oglasa na službenoj stranici Grada Metkovića        www.grad-metkovic.hr smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Oglasa.

Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

PROČELNIK 

Ivica Popović, mag. oec., v.r.

 

Zadnja izmjena: 9. rujna 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content