Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu

11. veljače 2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/19-01/02
URBROJ: 2148/01-02/19-1
Metković, 11. veljače 2019.g.

Temeljem Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu („Neretvanski glasnik“, broj 1/19), i čl. 48. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ br. 4/09, 2/13, 7/13 – pročišćeni tekst i 1/18) Gradonačelnik Grada Metkovića raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa mjera
poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz ´Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu´ („Neretvanski glasnik“ 1/19).

U okviru Javnog poziv realiziraju se sljedeće mjere i aktivnosti:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, ,
2. Potpore za nabavu strojeva, opreme i uređenje poslovnog prostora,
3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata.

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (”SL EU L352, 24.12.2013., str.1.”) (u daljnjem tekstu Uredba).

KORISNICI MJERA

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Metkovića izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Metković osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.
Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik/ca i/ili 1 zaposleni). PDV nije prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

MJERE ZA DODJELU POTPORA

Potpore se dodjeljuju prema uvjetima određenim za provedbu pojedine mjere kako slijedi:

MJERA 1.
POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA

Subvencija po ovoj mjeri se odobrava za slijedeće poslovne aktivnosti:
1. izrada poslovnih planova/investicijskih programa,
2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
3. bankarske usluge za obradu kredita,
4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),
5. uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
6. izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke,
7. nabava opreme, strojeva te alata za rad,
8. nabava gospodarskog vozila (kategorija N) novog ili rabljenog do 5 godina starosti od ovlaštene autokuće.

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu,
– Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
– Opis projekta i očekivani rezultat,
– Preslik računa/predračuna za nabavu opreme, strojeva, alata, gospodarskog automobila ili izvršenu uslugu i dokaz o plaćanju iste (preslika žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje),
– Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za 1 zaposlenog,
– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću (ne stariju od 30 dana od podnošenja zahtjeva),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne stariju od 30 dana od podnošenja zahtjeva),
– Preslika IBAN-a podnositelja prijave,
– Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodijeljene potpore).

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše ukupno 20.000,00 kuna po poduzetniku.

MJERA 2.
POTPORE ZA NABAVU STROJEVA, OPREME I UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA

Subvencija po ovoj mjeri se odobrava za slijedeće poslovne aktivnosti:
1. troškove nabave strojeva, opreme, alata, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata za osnovnu djelatnost za koju su poslovni subjekti registrirani sukladno navedenom u obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007),
2. radove na uređenju poslovnog prostora koji povećavaju kvalitetu i vrijednost istog (izgradnja i investicijsko održavanje, izrada reklame),
3. nabava računala, računalne i programske opreme, licenci, računalnih programa i sustava vezanih uz alate i opremu za obavljanje djelatnosti,
4. nabava gospodarskog vozila (kategorija N) novog ili rabljenog do 5 godina starosti kupljenog od ovlaštenog trgovca.

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu),
– Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– Opis projekta i očekivani rezultat,
– Preslik računa/predračuna za nabavu opreme, strojeva, alata, gospodarskog automobila ili izvršenu uslugu i dokaz o plaćanju iste (preslika žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Preslika IBAN-a podnositelja prijave,
– Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodjeljene potpore),

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 70% prihvatljivih troškova, maksimalno 25.000,00 kuna po poduzetniku.

MJERA 3.
POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA

Grad Metković sufinancirati će troškove izrade pripremne dokumentacije za prijavu na natječaj fondova Europske unije, a koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane fondova EU:
a) troškove konzultantskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca),
b) troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije (elaborata zaštite okoliša, arhitektonskih elaborata, poslovnih planova, studije izvedivosti) kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije,

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu),
– Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
– Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– Opis projekta i očekivani rezultat,
– Preslika računa za izvršenu uslugu,
– Preslika žiro računa kojom se dokazuje izvšeno plaćanje,
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Preslika IBAN-a podnositelja prijave,
– Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodjeljene potpore).

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 50% prihvatljivih troškova, maksimalno 10.000,00 kuna po poduzetniku.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA

Prijave se dostavljaju u roku 45 dana od objave ovog Javnog poziva ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu. Zahtjevi se rješavaju redoslijedom dospijeća, a odobravaju se do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Metkovića za tekuću godinu.
Prijave podnesene izvan roka propisanog Javnim pozivom neće se razmatrati, o čemu će podnositelji prijave biti obaviješteni.

SREDSTVA POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom javnom pozivu iznose 500.000,00 kn.
Po ovom javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo u maksimalnom iznosu do 30.000,00 kn sveukupno.

NAČIN DODJELE POTPORA

Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora iz Programa mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Metkoviću, gradonačelnik Grada Metkovića donosi Odluku/Zaključak o dodjeli potpore.
Podnositelji zahtjeva koji uz zahtjev prilože Predračun za tražena sredstva, po obradi zahtjeva ukoliko ispunjavaju sve ostale uvjete, biti će pozvani da u određenom roku dostave dokaz o plaćanju (Račun) kako bi se mogao donijeti Zaključak o dodjeli potpore male vrijednosti.
Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužni su odobrena sredstva vratiti, a sljedećih tri godine gube pravo na poticajna sredstva Grada Metkovića.
Sredstva dodijeljene potpore isplaćuju sse isključivo na IBAN korisnika potpore.
Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju ili u postupku likvidacije.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose na propisanim Obrascima, a isti se mogu dobiti u prostorijama Grada Metkovića ili na web stranici www.grad-metkovic.hr .
Zahtjev dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno na pisarnicu Grada Metkovića, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na sljedeću adresu:

GRAD METKOVIĆ
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,
gospodarstvo i fondove EU
Stjepana Radića 1, 20350 Metković
s naznakom: „Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa mjera
poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu“

INFORMACIJE:

Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,
Gospodarstvo i fondove EU
Tel: 020/ 681-020
e-mail: grad@metkovic.hr

NAPOMENA

Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju i potpisanu izjavu.
Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU Grada Metkovića može
zatražiti pojašnjenje ili dodatnu dokumentaciju.
Podnositelji zahtjeva vlastoručnim potpisom i pečatom subjekta potvrđuje istinitost podataka.
Podnositelji zahtjeva daju privolu da se njihovi osobni podaci mogu objaviti na internetskim stranicama, oglasnoj ploči Grada Metkovića, a u svrhu radi koje su prikupljeni.
Grad Metković zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

DODATNA NAPOMENA:

Potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje Potvrde da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću. Zahtjev se može uputiti na e-mail porezi@metkovic.hr u slobodnoj formi. U tom slučaju, potrebno je uplatiti 40,00 kuna na sljedeći način:
Opis plaćanja: Pristojba za izdavanje potvrde o stanju duga
Iznos: 40,00 kuna
IBAN: HR0423600001826400009
Model: HR 68
Poziv na broj: 7242- Vaš OIB
Ukoliko se zahtjev predaje osobno, uz zahtjev se prilaže 40,00 kuna administrativnih biljega.

Izjava-o-korištenim-potporama-male-vrijednosti

OBRAZAC 1 – Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

OBRAZAC 2- Potpore za nabavu strojeva, opreme i uređenje poslovnog prostora

OBRAZAC 3- POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRENJE EU PROJEKATA

GRADONAČELNIK

Dalibor Milan, dipl.iur., v.r.

 

Zadnja izmjena: 12. veljače 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content