Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

P O Z I V za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga fizičkim osobama

19. rujna 2018.

P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga fizičkim osobama

1. Pozivaju se fizičke osobe dužnici Grada Metkovića da, temeljem odredbi članka 10. stavka
6. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ broj 62/18 – u daljnjem tekstu:
Zakon), Gradu Metkoviću podnesu zahtjev za otpis dospjelog duga (u daljnjem tekstu: zahtjev
za otpis duga). Pod dužnicima fizičkim osobama se, sukladno odredbi članka 5. Zakona o otpisu
dugova fizičkim osobama, podrazumijevaju fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost
i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017. godine. Pod
registriranom djelatnošću, u smislu definicije fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost,
smatra se djelatnost obrta upisana u obrtni registar, djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u
registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe
upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne
djelatnosti slobodnog zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u
registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti
poljoprivrede i šumarstva te ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem
kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit.

2. Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti isključivo za dospjeli dug koji čine
glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, a za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine
provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan stupanja na snagu
Zakona o otpisu dugova fizičkih osoba odnosno na dan 21. srpnja 2018. godine još uvijek
provodi.

3. Sukladno točki 1. i 2. ovog Poziva zahtjev za otpis duga može se podnijeti isključivo za
dugovanja Gradu Metkoviću po slijedećim osnovama: – po osnovi javnih davanja: komunalna
naknada, spomenička renta, porez na korištenje javne površine, porez na potrošnju, porez na
tvrtku ili naziv, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda.
– po osnovi nejavnih davanja: zakupnina za poslovni prostor, najamnina za stan, podzakupnina za
zemljište i sudski trošak po presudi

4. Grad Metković dužnicima fizičkim osobama, temeljem njihovih zahtjeva za otpis duga
sukladno točki 1., 2. i 3. ovog Poziva, dospjeli dug može otpisati najviše do iznosa od 10.000,00
kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate na iznos glavnice duga
obračunate do dana podnošenja zahtjeva.

5. Dužnik fizička osoba zahtjev za otpis duga može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave
ovog Poziva na službenoj web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.
O podnesenom zahtjevu za otpis duga Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića (odnosno
Odsjek za proračun, računovodstvo i financije), odlučuje rješenjem, a nepravodobno podneseni
zahtjevi odbacit će se.

6. Zahtjev za otpis duga podnosi se Gradu Metkoviću, Odsjeku za proračun, računovodstvo i
financije JUO Grada Metkovića, na adresu – Stjepana Radića 1, 20350 Metković, putem pošte ili
neposredno u pisarnicu Grada Metkovića na istoj adresi.

7. Zahtjev za otpis duga podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati ime i prezime, adresu i
OIB dužnika. Uz zahtjev za otpis duga obavezno se prilaže cjeloviti Očevidnik redoslijeda osnova
za plaćanje (standardni), koji izdaje nadležna Financijska agencija.

8. Obrazac zahtjeva za otpis duga dužnici mogu dobiti u pisarnici Grada Metkovića ili na
službenoj web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr. u word formatu. Informacije o
postupku otpisu duga fizičkim osobama mogu se dobiti u Odsjeku za proračun, računovodstvo i
financije JUO Grada Metkovića na tel: 020 681 395.

9. Poziv se objavljuje na službenoj web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr. Od
dana objave poziva počinje teći rok od 30 dana za predaju zahtjeva za otpis duga.

 

Dalibor Milan, dipl. iur., v.r.
GRADONAČELNIK

 

GRAD METKOVIĆ _ Zahtjev za otpis duga

ODLUKA O OTPISU DUGOVA FIZIČKIM OSOBAMA _ 2018_09_19

P O Z I V za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

 

 

Zadnja izmjena: 19. rujna 2018.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content