Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Odluka o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića za javnu raspravu

27. kolovoza 2019.

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA: 350-01/17-01/02

URBROJ: 2148/01-02-19-48

Metković, 26. kolovoza 2019. godine

            Na temelju članka 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19.), Gradonačelnik Grada Metkovića donosi,

 

 

ODLUKU

o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića za javnu raspravu

 

 

I.

Utvrđuje se prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića (dalje u tekstu: Plan) za javnu raspravu.

II.

Prijedlog Plana koji se utvrđuje za javnu raspravu izrađen je od stručnog izrađivača tvrtke Ape d.o.o. iz Zagreba i sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

III.

Zadužuje se nositelj izrade – Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU da o prijedlogu Plana provede javnu raspravu u trajanju 30 dana, sukladno čl. 98. st. 4. Zakona o prostornom uređenju.

   IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na mrežnoj stranici Grada Metkovića i “ Neretvanskom glasniku” -službenom glasilu Grada Metkovića.

 

 

     GRADONAČELNIK

          Dalibor Milan, dipl.iur., v.r.

 

Zadnja izmjena: 27. kolovoza 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content