Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Oglas – viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza

14. rujna 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/20-01/06

URBROJ: 2148/01-01-20-1

Metković, 11. rujna 2020. godine

Na temelju članka 29., vezano za članak 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisuje

OGLAS 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na radno mjesto:

– viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od dva mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera;

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na službenoj web-stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Metkovića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijavom na oglas smatra se da je kandidat suglasan da se podaci obrađuju, koriste i čuvaju isključivo u svrhu provedbe oglasa te da se isti objavljuju na službenoj web-stranici kao i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Uz potpisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

– elektronički zapis o stažu koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca); radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (preslika svjedodžbe),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještena pisano.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.      Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/404.htm?aspxerrorpath=/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom: »Prijava na oglas- viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza « – ne otvaraj«.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

PROČELNIK 

Ivica Popović, mag. oec., v.r.

Zadnja izmjena: 14. rujna 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content