Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu infrastrukturu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

31. ožujka 2021.

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je natječaj  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za komunalnu infrastrukturu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 31. ožujka 2021. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na službenoj stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave u Narodnim novinama. Na temelju članka 17., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 31. ožujka 2021. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 3,00 i osnovice koja iznosi 3.077,50 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu sudjeluje u  poslovima realizacije projekata, koji obuhvaćaju provedbu aktivnosti vezanih za razvoj komunalne infrastrukture iz oblasti vodoopskrbe, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanja komunalnog otpada, sudjeluje u poslovima od priprema do okončanja izgradnje investicijskih i drugih objekata, uključivši i tehnički pregled i primopredaju objekata. Obavlja pripremne radove za izradu studija i elaborata i njihovu provedbu u oblasti infrastrukture te priprema poslove za dobivanje raznih suglasnosti i potrebnih akata (lokacijske i građevne dozvole) i dr. za izgradnju objekata iz Programa. Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu nadgleda izvođenje radova te surađuje s nadzornim inženjerom, izrađuje tendere, troškovnike i stručne podloge za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela. Osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Metkovića kroz prostorno planiranje, prikuplja, obrađuje i čuva sve informacije o postojećoj planskoj i ostaloj relevantnoj dokumentaciji o prostoru te sudjeluje u izradi prostorno-planske dokumentacije. Sudjeluje u izradi višegodišnjih programa i planova vezanih za prostorno planiranje, sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave, obavlja administrativno-stručne poslove u svezi s javnom nabavom, izrađuje odgovarajuću dokumentaciju, obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti održavanja javnih površina, prometnica i svih javnih pješačkih komunikacija. Izrađuje katastar javno-prometnih površina koje su u planu – programu čišćenja te komunalne opreme na istima te obavlja i druge poslove koje mu povjere Gradonačelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka.  

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na službenoj stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,, br. 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
  3. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«,, br. 47/09)
  4. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 7/09.),
  5. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16)
  6. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
  7. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
  8. Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, br. 2/20)

Zadnja izmjena: 31. ožujka 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content