Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Javni natječaj- referent za obračun plaća

10. prosinca 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/21-01/03

URBROJ: 2148/01-01-21-1

Metković, 06. prosinca 2021. godine

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Metkovića raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na radno mjesto:

– referent za obračun plaća– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme,

uz  probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema ekonomskog smjera ili gimnazija;

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu,

– komunikacijske vještine.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na službenoj stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj službenoj stranici i oglasnoj ploči Grada Metkovića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijavom na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci obrađuju, koriste i čuvaju isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja te da se isti objavljuju na službenoj stranici kao i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

– elektronički zapis o stažu koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca); radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (preslika svjedodžbe)

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještena pisano.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na Natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom: »Prijava na javni natječaj- referent za obračun plaća « – ne otvaraj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                                                      Pročelnik 

                                                                                                          Ivica Popović, mag.oec., v.r.

 

Zadnja izmjena: 10. prosinca 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content