Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz Natječaj za prijam u službu Referent za obračun plaća u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

10. prosinca 2021.

Podaci vezani uz Natječaj za prijam u službu Referent za obračun plaća u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je natječaj  za prijam u službu Referenta za obračun plaća u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 10. prosinca 2021. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na službenoj stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave u Narodnim novinama. Na temelju članka 17., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 10. prosinca 2021. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta Referent za obračun plaća sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,90 i osnovice koja iznosi 3.077,50 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Referent za obračun plaća vodi blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni put, troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini, vrši isplatu po dokumentima) te vodi blagajničke izvještaje. Obavlja poslove vezane uz obračun plaća i naknada službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za potrebe HZMO, te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi. Referent za obračun plaća vrši obračun plaća za zaposlene u ustanovama čiji je osnivač Grad Metković, vrši obračun i isplatu svih naknada članovima Gradskog vijeća, autorskih honorara i ugovora o djelu. Obavlja poslove likvidature i matematičke kontrole računa koje dostavljaju korisnici proračuna Grada Metkovića na knjiženje te obavlja i druge poslove koje mu povjere  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka.

 

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na službenoj stranici Grada Metkovića (www.grad-metković.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

 1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21)
 2. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine”, broj 75/21 )
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10)
 5. Zakon o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 6. Opći porezni zakon (“Narodne novine”, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
 7. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine”, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
 8. Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine”, broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 1/21)
 9. Zakon o doprinosima (“Narodne novine”, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 10. Zakon o mirovinskom osiguranju (“Narodne novine”, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21)
 11. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, broj 80/13, 137/13, 98/19)
 12. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (“Narodne novine”, broj 115/18, 34/21)
 13. Ovršni zakon (“Narodne novine”, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)
 14. Zakon o minimalnoj plaći (“Narodne novine”, broj 118/18, 120/21)
 15. Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu (“Narodne novine”, broj 117/21)
 16. Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 125/19)

Zadnja izmjena: 10. prosinca 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content