Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu Spremača/ice u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

6. travnja 2022.

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je oglas za prijam u službu Spremača/ice u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme od dva mjeseca, uz probni rad od dva  mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, sukladno članku 28.stavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 06. travnja 2022. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za računanje roka mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na temelju članka 29., vezano za članak 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 06. travnja 2022. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta Spremač/ica sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,55 i osnovice koja iznosi 3.077,50 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Spremač/ica obavlja poslove čišćenja radnih prostorija, namještaja, sanitarija, prozora i druge opreme u prostorijama gradske uprave.

Vrši nabavku potrošnog materijala po odobrenju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i skrbi o njegovoj adekvatnoj uporabi.

Održava čistoću dvorišta zgrade gradske uprave i ostalih prostora u vlasništvu Grada Metkovića.

Obavlja i druge poslove koje mu povjere  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka.

         III.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

  

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21)

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,  86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)

Zadnja izmjena: 6. travnja 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content