Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove

30. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2117-10-02-22-1

Metković, 27. rujna 2022. godine

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Metkovića raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na radno mjesto:

– viši stručni suradnik za opće poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme,

uz  probni rad od tri mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– komunikacijske vještine,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na službenoj stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj službenoj stranici i oglasnoj ploči Grada Metkovića objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijavom na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci obrađuju, koriste i čuvaju isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja te da se isti objavljuju na službenoj stranici kao i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

– elektronički zapis o stažu koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca); radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (preslika svjedodžbe)

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještena pisano. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozivan na dopunu iste. U pisanoj obavijesti se navode razlozi zbog kojih se osoba ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na Natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Metković, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Metković s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom: »Prijava na javni natječaj- viši stručni suradnik za opće poslove« – ne otvaraj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

                                                                                                                      PROČELNIK 

                                                                                                             Ivica Popović, mag. oec.v.r

Zadnja izmjena: 30. rujna 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content