Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI

17. svibnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA: 402-04/22-01/01

URBROJ: 2117-10-02-22-2

Metković, 17. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 55. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini (KLASA: 402-04/22-01/01, URBROJ: 2117-10-02-22-1), Gradonačelnik Grada Metkovića objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Metković koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.

Svrha dodjele financijskih potpora je informiranje građana o projektima i programima Grada Metkovića i s područja grada Metkovića, a koji su od interesa za građane Metkovića, te o odlukama, uslugama i uopće radu Grada Metkovića kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Metkovića.

Od interesa za Grad Metković objave kvalitetnih programskih sadržaja obuhvaćaju sljedeće teme:

 • o odlukama, uslugama i uopće radu Grada Metkovića i njegovih tijela (Gradonačelnik, Gradsko vijeće) kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Metkovića,
 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja grada Metkovića,
 • poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti, njegovanje kulturne baštine, razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta,
 • promicanje ravnopravnosti spolova,
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području grada Metkovića,
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja.

II. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVLJENIH PROGRAMA

  Kriterij Broj bodova
 

1.

Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju i količini objavljivanja programskog sadržaja od interesa za Grad Metković i građane Metkovića (projekti, programi, odluke i usluge Grada Metkovića namijenjene građanima).  

0 – 10

 

 

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja podrazumijeva praćenje događaja sa područja Grada Metkovića, usmjerenost na potrebe i interese Grada Metkovića i vjerodostojnim objavama programskih sadržaja uputiti i informirati građane u predložene programske sadržaje. 0 – 10
 

3.

Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i slično). 0 – 10
 

4.

Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Grada Metkovića.  

0 – 10

 

5.

Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja).  

0 – 10

 

III. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv se mogu prijaviti mediji koji imaju sjedište na području grada Metkovića i koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije.

Na javni poziv ne mogu se prijaviti nakladnici elektroničkih medija kojima je Grad Metković (su)vlasnik.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji:

– su u likvidaciji ili stečajnom postupku,

– koji imaju nepodmirene obaveze prema Gradu Metkoviću u vrijeme podnošenja prijave, što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama,

– koji imaju nepodmirene obveze prema državnom proračunu u vrijeme podnošenja prijave.

NAPOMENA:

Mole se prijavitelji da provjere svoja eventualna dugovanja prema Gradu Metkoviću prije podnošenja prijave, budući da se neće ostavljati rok za podmirenje dugovanja ukoliko isto postoji. Navedeno je moguće učiniti putem e-maila lucija.vidovic@metkovic.hr, odnosno na telefon: 020/681-395 – kontakt osoba: Lucija Ilić (računovodstvo).

IV. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži sljedeću dokumentaciju:

 • Nakladnički obrazac koji sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini te priloge,
 • Programski obrazac prijave koji sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini,
 • Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
 • Izjava o nepostojanju zapreke za financiranje,
 • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana od dana prijave na Javni poziv).

Nakladnički i programski obrazac moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programske sadržaje prijavljuje odvojeno, odnosno za svaki programski sadržaj koristi zasebni Programski Obrazac prijave.

V. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave ovoga Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Metkovića.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Grada Metkovića: GRAD METKOVIĆ, STJEPANA RADIĆA 1, 20350 METKOVIĆ, ili se predaju u pisarnici Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI – ne otvaraj“.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave te prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Metkovića.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

VI. REZULTATI JAVNOG POZIVA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Metkovića
(www.grad-metkovic.hr) u roku od pet (5) dana od donošenja odluke o odabiru.
Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru korisnika potpora.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Metkovića u roku od osam (8) dana od dana objave odluke o odabiru korisnika financijskih potpora. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Metkovića. Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Gradom Metkovićem ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Metkovića.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se neće vraćati prijaviteljima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: grad@metkovic.hr ili na broj telefona 020/681-020.

GRADONAČELNIK

Dalibor Milan, dipl. iur., v.r.

Nakladnički obrazac – Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Programski Obrazac – Podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Izjava o nepostojanju zapreke za financiranje

Zadnja izmjena: 17. svibnja 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content